TAILIEUCHUNG - đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 11

Keo từ bình chứa được bơm và phun vào trục quét keo (2) với một lưu lượng phù hợp. Trục quét keo (2) sẽ quay liên tục và trên trucquẹt keo có gắn một dao gạt để tạo một lớp keo mỏng và đồng đều. Các tấm lấy keo (3) gắn tỳ vào trục của nó và trục này gắn trên mâm quay, giữa trục và mâm có quay tương đối với nhau. Các tấm lấy keo (3) tỳ sát vào trục quét keo (2) quay ngược chiều nhau để lấy keo từ trục keo sang | Chương 11 MAY DAN NHAN I. Tổng thể máy dán nhãn va sô đồ nguyên ly 1. Tong the may dán nhãn Labelling process 1 gluing roller 2 gluing palets 3 label magazine 4 dating device 5 gripper cylinder 6 brusing created with download the free trial online at professional Labelling station 1 label magazine 7 pallet carouset operating in a oil bath 2 gluing pallet 8 Control cam 3 gluing roller 9 Oil circulation lubrication of bottle table 4 gripper cylinder 10 Brush-on device 5 centering bell 11 Bottle plate 6 dating device 12 Bottle table created with download the free trial online at professional 2. Sd do nguyen ly cua may dan nhan Dau ra created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN