TAILIEUCHUNG - Cẩm nang quản trị doanh nghiệp (Tập 15)

Việc kinh doanh cũng giống như mọi hoạt động khác nếu tuân thủ đúng các quy luật có liên quan tới quá trình kinh doanh thì mới có thể thu được kết quả và mục tiêu mong muốn. Các quy luật này được thể hiện cụ thể trong quá trình điều hành kinh doanh bằng các nguyên tắc quản trị kinh doanh. | CẢM NANG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Tập 15 MỤC LỤC Các nguyên tắc trong quản trị kinh doanh. Môi trường văn hóa trong doanh nghiệp. Kỹ năng lãnh đạo của giám đốc. Quản trị doanh nghiệp là một nghệ thuật. Các mối quan hệ trong kinh doanh. Các mưu kế trong kinh doanh. Nghệ thuật dùng người của giám đốc. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Các phương pháp phục vụ và kích thích khách hàng mua hàng. Các phương pháp quản trị kinh doanh. Các phương pháp quản trị nội bộ doanh nghiệp. Thông tin và quyết định quản trị kinh doanh. Các phương pháp sử dụng đối với các đối thủ cạnh tranh. Các phương pháp sử dụng đối với bạn hàng. Nghệ thuật quản trị kinh doanh. Công cụ phương tiện của nghệ thuật quản trị kinh doanh. Phát triển doanh nghiệp. Quản trị rủi ro trong quản lý kinh tế. Thời cơ trong kinh doanh. Xử lý các yếu tố đầu vào cần có cho doanh nghiệp. 1 CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ KINH DOANH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tuân thủ luât pháp và thông lê kinh doanh Phải xuất phát từ khách hàng Hiêu quả và hiên thực Chuyên môn hoá Kết hợp hài hoà các loại lợi ích Luôn luôn bi giám sát biết dấu ý đồ Biết tân dụng thời cơ và môi trường kinh doanh Việc kinh doanh cũng giống như mọi hoạt động khác nếu tuân thủ đúng các quy luật có liên quan tới quá trình kinh doanh thì mới có thể thu được kết quả và mục tiêu mong muốn. Các quy luật này được thể hiên cụ thể trong quá trình điều hành kinh doanh bằng các nguyên tắc quản tri kinh doanh. Các nguyên tắc quản trị kinh doanh là các quy tắc chỉ đạo những tiêu chuẩn hành vi mà chủ doanh nghiêp phải tuân thủ trong quá trình kinh doanh. Các nguyên tắc quản trị kinh doanh được hình thành dựa trên căn cứ của các ràng buộc sau - Mục tiêu cuối cùng sau mỗi chu kỳ kinh doanh 1 năm 1 nhiêm kỳ quản lý . . - Các ràng buộc của môi trường vĩ mô xã hội quốc tế bạn hàng khách hàng đối thủ cạnh tranh . . - Đòi hỏi của các quy luật khách quan. - Thực trạng và xu thế phát triển của doanh nghiêp. Trong kinh doanh trên thị trường các chủ doanh nghiêp phải tuân thủ các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN