TAILIEUCHUNG - Cẩm nang quản trị doanh nghiệp (Tập 17)

Danh mục kiểm tra những nội dung của bản kế hoạch kinh doanh. Cùng với sự phát triển của các hệ thống, đã hình thành những kiểu cơ cấu tổ chức quản lý khác nhau. Mỗi kiểu chứa đựng những đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm và được trong những điều kiện cụ thể nhất định. | CẢM NANG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Tập 17 MỤC LỤC Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị. Dự báo sớm những cơ hội và rủi ro doanh nghiệp nhỏ và vừa. Làm thế nào để hoạch định chiến lược thành công. Lập kế hoạch kinh doanh. Danh mục kiểm tra những nội dung của bản kế hoạch kinh doanh. Tìm kiếm những trợ giúp khác-các ấn phẩm và phần mềm tiện ích. Kế hoạch kinh doanh. CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 1. Cơ cấu tổ chức trực tuyến đường thẳng 2. Cơ cấu chức năng 3. Cơ cấu trực tuyến - chức năng 4. Cơ cấu chính thức và không chính thức 5. Cơ cấu ma trân 6. Cơ cấu tổ chức chương trình - mục tiêu 7. Cơ cấu vê tinh 8. Cơ cấu tạm thời o Những phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức quản tri o Những phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức quản tri Cùng với sự phát triển của các hê thống đã hình thành những kiểu cơ cấu tổ chức quản lý khác nhau. Mỗi kiểu chứa đựng những đặc điểm ưu điểm nhược điểm và được trong những điều kiên cụ thể nhất định. 1 1. Cơ cấu tổ chức trực tuyến đường thẳng Đây là cơ cấu tổ chức đơn giản nhất trong đó có một cấp trên và một số cấp dưới. Toàn bộ vấn đề được giải quyết theo một kênh liên hệ đường thẳng. Cấp lãnh đạo trực tiếp điều hành và chịu toàn bộ trách nhiệm về sự hoạt động của tổ chức. Cấu trúc phân giao nhiệm vụ trong tổ chức Cơ cấu tổ chức trực tuyến khá phổ biến ở cuối thế kỷ XIX và chủ yếu được áp dụng ở những doanh nghiệp nhỏ sản phẩm không phức tạp tính chất sản phẩm liên tục hoặc các tổ chức bộ môn của trường đại học . Ngày nay kiểu cơ cấu này vẫn còn được áp dụng đặc biệt đối với các tổ chức có quy mô nhỏ tổ nhóm băng tổ chức nhỏ . Đặc điểm cơ bản của cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến là người lãnh đạo tổ chức thực hiện tất cả các chức năng quản trị các mối liên hệ giữa các thành viên trong tổ chức được thực hiện theo đường thẳng người thừa hành mệnh lệnh chỉ làm theo mệnh lệnh của một cấp trên trực tiếp. Với những đặc điểm đó cơ cấu này tạo thuận lợi cho việc thực hiện chế độ một thủ trưởng người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về

TỪ KHÓA LIÊN QUAN