TAILIEUCHUNG - Đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 4

Tham khảo tài liệu 'đề thi tham khảo học kỳ 1( không phân ban) số 4', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề 4 Đề thi tham khảo học kỳ 1 không phân ban Câu 1 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho parabol P có phương trình chính tắc 7 - va đường thẳng d có phương trình x my 2 0 m là tham số . Đường thẳng d tiếp xúc với P khi và chỉ khi A. m 4 B. m 2 C. m . 2 D. m 2 Câu 2 Đồ thị của hàm số nào dưới đây lồi trên khoảng _ 00 A. v B. 4 2 C. y D. v Câu 3 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hypebol V- ỉ i 13 -. Phương trình các đường tiệm cận của H là A. i ik B. y - 3 L C. y f t __ 13 D. y x Câu 4 Trong các elip sau elip nào tiếp xúc với đường thẳng 2x - 3y - 9 0 A 5x2 9y2 45 B 9x2 5y2 45 C 3x2 I5y2 45 D 15x2 3y2 45 Câu 5 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình x 2y -5 0. Phương trình nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng d í T 5 4t A. 1 -- íz 3 4t B. ự í l 2 C. í c 5 2-Ể D. p í Câu 6 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho elíp 9 _ -. Phương trình đường chuẩn của E ứng với tiêu điểm F -1 0 là A. x 9 1 B. 9 1 C. 9 D. x -9 Câu 7 Đồ thị hàm số y x4 -4 2m 1 x3 - 6mx2 x - m có 2 điểm uốn khi A 1 4 m 1 B 0 m 1 4 C -1 4 m 0 D m -1 V m -1 4 Câu 8 Cho hàm số y 4-- 7Z - - --- -k 2 . Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm A. 1 13 B. 1 12 C. 1 14 D. 1 0 Câu 9 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác MNP có M 1 -1 N 5 - 3 và P thuộc trục Oy trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox. Toạ độ điểm P là A. 0 2 B. 2 0 C. 0 4 D. 2 4 Câu 10 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác MNP có M 1 2 N 3 1 và P 5 4 . Phương trình tổng quát của đường cao của tam giác kẻ từ M là A. 3x - 2y 1 0 B. 2x 3y 8 0. C. 2x 3y - 8 0 D. 3x 2y - 7 0 Câu 11 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y - 2-4-44rên đoạn Î- M. A. mill T f 0 B. mirn f a C. mmy f0 D. mm Câu 12 Gọi M N là giao điểm của đường thẳng y x 1 và đường cong 2x T 4 J _ 1 . Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng 5 A. 2 5 B. 2 C. 1 D. 2 Câu 13 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy đường tròn 4 47 4 - -cô lí - lì . 2. A. tâm k 4 7 và bán kính R 16 lì B. tâm A4 7 và bán kính R 4 I .- i 73 C. tâm A 4 7 và bán kính R

TỪ KHÓA LIÊN QUAN