TAILIEUCHUNG - Giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng ở khu vực nông thôn Tây Nam Bộ

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng được định nghĩa đơn giản là tăng tỷ lệ cá nhân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ tài chính, mà cơ bản nhất là tiệt kiệm, tín dụng, thanh toán và bảo hiểm. Đây được coi là điều kiện tiên quyết cho việc đạt được tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững (UNDP, 2010; WB, 2013). | NG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Ở KHU VỰC NÔNG THÔN TÂY NAM BỘ TÓM TẮT Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng được định nghĩa đơn giản là tăng tỷ lệ cá nhân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ tài chính mà cơ bản nhất là tiệt kiệm tín dụng thanh toán và bảo hiểm. Đây được coi là điều kiện tiên quyết cho việc đạt được tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững UNDP 2010 WB 2013 . Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển là hoạt động xóa đói giảm nghèo đặc biệt là ở khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa. Trong đó nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng là giải pháp hiệu quả kích thích các hoạt động tạo thu nhập giúp người dân kiểm soát tình hình tài chính của mình từng bước vượt khỏi đói nghèo. Từ khoá Dịch vụ ngân hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng SUMMARY Enhancing the capacity to approach the banking services is simplydefined as increasing the rate of individuals and enterprises to use the financial services such as the most basic ones saving credit liquidity and assurance which are considered to be prerequisite for economic growth and sustainable development UNDP 2010 WB 2013 . For developing countries like Vietnam one important issue of its development strategy ishunger eradication and poverty alleviation especially in the rural and remote deep areas. Therefore enhancing the capacity to approach the banking servicesis the effective solution to stimulate the people to attend income-earning activities and to help them control their financial situationsso that they can gradually escape from their hunger and poverty. Key words Banking services approaching the banking services 1. Đặt vấn đề Tính đến năm 2016 với diện tích tự nhiên km2 dân số nghìn người lần lượt chiếm 12 26 tổng diện tích và 19 2 tổng dân số cả nước Tây Nam bộ là vùng kinh tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp thủy sản và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.