TAILIEUCHUNG - Chương 3: Cô đặc P2

Cô đặc nhiều nồi quá trình sử dụng hơi thứ thay hơi đốt,có ý nghĩa cao về mặt sử dụng nhiệt Nguyên tắc Nồi thứ nhất, dung dịch được đun bằng hơi đốt; hơi thứ của nồi này đưa vào đun nồi thứ hai. Hơi thứ của nồi thứ hai được đưa vào nồi thứ ba v. v., hơi thứ của nồi cuối cùng được đưa vào thiết bị ngưng tụ. Dung dịch đi vào lần lượt từ nồi nọ sang nồi kia, qua mỗi nồi dung môi được bốc hơi một phần, nồng độ của dung dịch tăng dần lên | Chương 3 Cô đặc . CÔ ĐẶC NHIỀU NỒI Cô đặc nhiều nồi quá trình sử dụng hơi thứ thay hơi đốt có ý nghĩa cao về mặt sử dụng nhiệt Nguyên tắc Nồi thứ nhất dung dịch được đun bằng hơi đốt hơi thứ của nồi này đưa vào đun nồi thứ hai. Hơi thứ của nồi thứ hai được đưa vào nồi thứ ba v. v. hơi thứ của nồi cuối cùng được đưa vào thiết bị ngưng tụ. Dung dịch đi vào lần lượt từ nồi nọ sang nồi kia qua mỗi nồi dung môi được bốc hơi một phần nồng độ của dung dịch tăng dần lên. Điều kiện cần thiết để truyền nhiệt trong các nồi có chênh lệch nhiệt độ giữa hơi đốt và dung dịch sôi phải có chênh lệch áp suất giữa hơi đốt và hơi thứ trong các nồi . Thông thường nồi đầu làm việc ở áp suất dư nồi cuối cùng làm việc ở áp suất chân không. Cô đặc nhiều nồi có hiệu quả kinh tế cao về sử dụng hơi đốt so với một nồi QTTB II 01 TS. Nguyễn Minh Tân 2 . CÔ ĐẶC NHIỀU NỒI Sơ đồ cô đặc nhiều nồi xuôi chiều - Được dùng phổ biến - Dung dịch tự di chuyển từ nồi trước sang nồi sau nhờ chênh lệch áp suất giữa các nồi - Nhiệt độ sôi của nồi trước lớn hơn nồi sau dấn dến hiện tượng tự bốc hơi - Khi dung dịch đi vào nồi đầu có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của dung dịch do đó cần phải tiêu tốn thêm một lượng hơi đốt để đun nóng dung dịch - Nhược điểm của cô đặc xuôi chiều là nhiệt độ của dung dịch ở các nồi sau thấp dần nhưng nồng độ của dung dịch lại tăng dần làm cho độ nhớt của dung dịch tăng nhanh dẫn đến hệ số truyền nhiệt giảm từ nồi đầu đến nồi cuối Sơ đồ cô đặc ba nối xuôi chiểu - 1 2 3 - nồi cô đặc 4 thiết bi gia nhiệt nguyên liêu đầu 5- thiết bí ngưng tụ 6- thiết bị tách bọt 7-bơm chân không QTTB II 01 TS. Nguyễn Minh Tân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN