TAILIEUCHUNG - Xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh

Tham khảo tài liệu 'xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Trung tâm dạy nghề công lập nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy 1. Bước 1 nghề. Phòng Dạy nghề tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục 2. Bước 2 nhận giải quyết nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ. Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Giám đốc Sở Lao 3. Bước 3 động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị xếp hạng của trung tâm dạy nghề công lập. Bảng tự đánh giá chấm điểm của trung tâm dạy nghề theo các tiêu chí trong phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 14 2007 TT-BLĐTBXH ngày 2. T. 30 8 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH này và các văn bản tài liệu hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được. Số bộ hồ sơ 01 bộ. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Bảng tự đánh giá chấm điểm của trung tâm Thông tư số 14 2007 TT-dạy nghề .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN