TAILIEUCHUNG - Điếu văn của ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam

Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam .Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,Thưa các đồng chí và các bạn, Hồ Chủ Tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa! Tổn thất này vô cùng lớn lao! Đau thương này thật là vô hạn! | Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Nguồn Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước Thưa các đồng chí và các bạn Hồ Chủ Tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa Tổn thất này vô cùng lớn lao Đau thương này thật là vô hạn Dân tộc ta và Đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại. Phong trào cộng sản quốc tế phong trào giải phóng dân tộc và cả loài người tiến bộ mất một chiến sĩ lỗi lạc một người bạn chiến đấu kiên cường và thân thiết. Đồng bào và chiến sĩ cả nước ta thương nhớ Người khôn xiết Anh em và bầu bạn khắp năm châu cùng chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc của chúng ta. Hơn 60 năm qua từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng Hồ chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt đầy gian khổ hy sinh vô cùng cao thượng và phong phú vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Với tấm lòng yêu nước nồng nàn Hồ Chủ Tịch đã sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin ánh sáng soi đường cứu dân cứu nước. Hồ Chủ Tịch là người Việt Nam đầu tiên đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh nước ta vạch đườngchỉ lối cho cách mạng Việt Nam từng bước tiến lên từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hồ Chủ Tịch là người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta là người xây dựng nền Cộng hoà dân chủ Việt Nam và Mặt trận dân tộc thống nhất là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam. Người là linh hồn là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng toàn dân toàn quân ta đoàn kết một lòng chiến đấu anh dũng viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta. Dân tộc ta nhân dân ta non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta nhân dân ta và non sông đất nước ta. Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam cho ý chí kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN