TAILIEUCHUNG - Đạo đức HCM một kiểu mẫu văn hóa đạo đức

Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh là sự thống nhất hữu cơ, không thể tách rời giữa tư tưởng đạo đức và thực tiễn đời sống đạo đức của Người, là hiện thân sinh động, chân thực, cảm động về trí tuệ - tình cảm - tâm hồn - lối sống và nhân cách Hồ Chí Minh - con người Việt Nam | ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH MỘT KIÊU MẪU VĂN HÓA ĐẠO ĐứC Nguồn Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh là sự thống nhất hữu cơ không thể tách rời giữa tư tưởng đạo đức và thực tiễn đời sống đạo đức của Người là hiện thân sinh động chân thực cảm động về trí tuệ -tình cảm - tâm hồn - lối sống và nhân cách Hồ Chí Minh - con người Việt Nam đẹp nhất là bản sắc độc đáo của văn hóa đạo đức dân tộc gắn liền với tầm cao tư tưởng đạo đức của thời đại cách mạng và tiếp biến được những tinh hoa văn hóa đạo đức của nhân loại. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một nhà tư tưởng lớn. Đạo đức Hồ Chí Minh cần được hiểu một cách đầy đủ đó không chỉ là tư tưởng của Người về đạo đức và đạo đức cách mạng mà còn là thực tiễn đời sống đạo đức của Người. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện qua hoạt động hành vi và lối sống qua các mối quan hệ với con người với công việc trong giao tiếp ứng xử hàng ngày. Ở đâu lúc nào với mọi đối tượng khác nhau chủ thể đạo đức Hồ Chí Minh cũng là hiện thân sinh động của tính nhất quán giữa nói và làm tính trung thực và sự khiêm tốn tính kiên định về nguyên tắc và niềm tin gắn liền với tính linh hoạt và uyển chuyển trong phương pháp đối nhân xử thế lòng dũng cảm sự sáng suốt đức hy sinh và nghị lực phi thường vượt lên mọi khó khăn thử thách sự ân cần chu đáo lòng khoan dung độ lượng đầy tính nhân ái vị tha với con người sự nhạy cảm và rất tinh tế của Người đối với mỗi con người mỗi cảnh đời và những số phận khác nhau của họ. Đó là những đức tính và phẩm chất đạo đức của Người. Đó cũng là những đặc trưng đạo đức Hồ Chí Minh mà Người thể hiện trong đời sống và mỗi chúng ta cảm nhận được bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm sống của mình. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một nhà tư tưởng lớn mang tầm vóc vĩ nhân của thời đại danh nhân văn hóa của thế giới hiện đại cốt cách hiền triết Á Đông và tiêu biểu cho tinh hoa đặc sắc của truyền thống dân tộc. Sự lớn lao cao cả ấy lại biểu hiện một cách chân thực và vô cùng giản dị rất mực gần gũi với mỗi con người .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN