TAILIEUCHUNG - Tư tưởng của Lênin về mọi quan hệ biện chứng giữa chuyên chính và dân chủ của Nhà nước XHCN còn sống mãi

Ngày 18/5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2009. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng | Tư tưởng của Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa chuyên chính và dân chủ của Nhà nước XHCN còn sống mãi Nguồn ĐCSVN - Ngày 22 4 này phong trào cộng sản công nhân quốc tế và toàn nhân loại sẽ kỷ niệm lần thứ 137 ngày sinh . Lênin vị lãnh tụ thiên tài người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Bàn về vai trò chức năng của bộ máy nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới này đã đưa ra những quan điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng về lý luận cũng như về thực tiễn. Một trong những quan điểm quan trọng đó là quan điểm về mối quan hệ biện chứng giữa chuyên chính và dân chủ của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trong phiên họp của Xô viết đại biểu công nhân và binh sĩ Pê-tô-grát ngày 25 tháng 10 7 tháng 11 theo lịch mới năm 1917 nghĩa là ngay những giờ phút đầu tiên sau khi Cách mạng Tháng 10 thành công đã nêu bật ý nghĩa của cuộc cách mạng là ở chỗ nhân dân lao động Nga đã có một cơ quan chính quyền riêng không hề có một sự tham gia nào của giai cấp tư sản 1 và đó là một bộ máy quản lý mới . Lênin khẳng định rằng bộ máy chính quyền trong tay giai cấp vô sản chính là điều kiện tiên quyết của văn minh để xây dựng chủ nghĩa xã hội 2 . Để có thể trở thành một công cụ sắc bén cho giai cấp vô sản sử dụng nhằm thực hiện những mục tiêu lý tưởng của mình đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc công bằng văn minh cho đại đa số nhân dân bộ máy nhà nước này phải là một chỉnh thể thống nhất trong đó dân chủ và chuyên chính gắn bó chặt chẽ với nhau có quan hệ biện chứng với nhau. Lê nin khẳng định rằng khi xã hội còn tồn tại tình trạng phân chia giai cấp thì còn cần đến nhà nước với tính cách là một công cụ của một giai cấp dùng để trấn áp sự đấu tranh của các giai cấp khác bảo vệ lợi ích của giai cấp mình do vậy bất cứ nhà nước nào cũng vừa có dân chủ vừa có chuyên chính. Vấn đề là ở chỗ dân chủ với giai cấp nào và chuyên chính với giai cấp nào mà thôi. Về khái niệm chuyên chính Lê nin chỉ ra rằng không thể hiểu chuyên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN