TAILIEUCHUNG - Hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp 1 lần

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm Xã hội Bình Định Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi. | Hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp 1 lần Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan phối hợp nếu có Bảo hiểm Xã hội Bình Định Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động có đơn xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 1 1. Bước 1 lân Trong vòng 7 ngày cá nhân nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất 2. Bước 2 nghiệp tại cơ quan quản lý lao động địa phương Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện thành phố . Cơ quan quản lý lao động địa phương xem xét hồ sơ nếu đủ thủ tục nhận không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ xác 3. Bước 3 . . . . . . X. . . nhận định mức thời gian hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định. Tên bước 4. Bước 4 Mô tả bước Phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định chuyển quyết định cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chế độ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký thất nghiệp 2. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Bản sao hợp đồng lao động hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận 3. chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp. 4. Sổ Bảo hiểm xã .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN