TAILIEUCHUNG - Giải quyết chế độ giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giới thiệu việc làm , Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm Xã hội Bình Định Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:. | Giải quyết chế độ giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Trung tâm giới thiệu việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan phối hợp nếu có Bảo hiểm Xã hội Bình Định Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Tư vấn trực tiếp giới thiệu việc làm Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Sau khi nhận được Quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người thất nghiệp trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp Số bộ hồ sơ 1 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN