TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 18

Xác định công suất băng tải cụm rửa Các số liệu ban đầu: -Năng suất làm việc: Q=10800 chai/h -Vận tốc băng tải: v=(m/s) -Chiều dài tấm băng: L=5m -Khối lượng vật liệu vâïn chuyển không đáng kể -Chiều rộng băng: B=100 mm Tính toán lực kéo băng tải: -Lực cản của băng được chia làm:lực cản chuyển động trên nhánh có tải (nhánh làm việc) và nhánh không tải(nhánh không là việc), lực cản ở các cơ cấu làm sạch băng, con lăn tăng góc ôm | Chương 18 Xac định cong suất của cụm bang tai Xác định cong suất báng tái cụm rửa Các sô liệu ban đầu -Năng suất lầm việc Q 10800 chái h -Ván tôc báng tái v m s -Chieu dái tấm báng L 5m -Khôi lượng vát liệu ván chuyện không đáng kệ -Chieu rông báng B 100 mm Tính tôán lực kệô báng tái -Lực cán cuá báng được chiá lám lực cán chuyện đông trên nhánh cô tái nhánh lám việc vá nhánh không tái nhánh không lá việc lực cán ợ các cô cấu lám sạch báng côn lán táng gôc ôm. -Lực kệô sô bô cô thệ tính báng tổng lực cán 2 nhánh cô tái vá nhánh không tái lực cán ợ các đôán công được tính đến báng cách nhán thệm hệ sô cán. Tông lực kệô háy lực cán cuá báng tái được xác định thệô công thức Wc Wct Wkt N -Vợi Wc lá lực kệô chung N Wct lá lực kệô ợ nhánh cô tái N o professional download the free trial online at professional Wkt là lực keo ở nhánh không tải N Ta co Wct k. q qb qcl . .cosp q qb N Wkt k. qb qCl L. .cosp g N Vởi k hệ sô tính đến lực càn phụ khi bàng tài đi quà các tàng đuôi và tàng dở tài tàng phụ và phụ thuộc chiếu dài đàt bàng L m 6 10 20 30 50 80 100 200 300 480 600 850 1000 1500 k 6 4 5 3 2 2 6 2 2 1 9 1 75 1 45 1 3 1 2 1 15 1 1 1 08 1 05 vởi L 5m chon k 6. q qb trong lưởng phàn bo trến mọt mệt dài cuà vàt liệu và cuà tấm nhựà vàt liệu bàng tài . N m q cl q cl trong lưởng phàn quày cuà càc con làn phàn bo trến mọt mệt chiếu dài nhành co tài và nhành khOng tài N m T hệ so càn chuyện đọng cuà bàng tài vởi càc con làn trện nhành cO tài và khong tài . p gOc nghiệng đàt bàng đO p 00. Dàu tưởng ứng vởi đoàn chuyện động đi lện và dàu - khi đi xuOng created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional Trọng lượng vật liệu phân bô trên 1m chiều dài được xác định Chiêu dài môi chài L 68 mm. Nàng suất 180 chài p Tôc đọ tài 22 m p Sô chài trên mọt mêt bàng tài n 8 chài Môi chài cô khôi lượng m . Tà cô trông lượng phàn bô trên chiêu dài 1m bàng tài là q 8 N m Trông lượng phàn bô