TAILIEUCHUNG - Vận hành rơ le bảo vệ quá dòng SPAC 535C

Rơ le SPAC 535C tích hợp các chức năng bảo vệ , tự động đóng lại , điều khiển cảnh báo và đo lường | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỒNG TY TRUYỀN TẢĨ ĐIỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH Rơ LE BẢO VỆ QUÁ DỘNG SPAC 535C In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giám đốc Công ty Phạm Khắc Phương Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Số 2TJ T QĐ TTĐ1 - KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày30 thảng 11 năm 2007 GIÁM Đổc CÔNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện. - Căn cứ vào chứợ năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ồng Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình vận hành rơ le bảo vệ quá dòng và điều khiển SPAC 535C . Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này . Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 I. GIỚI THIỆU Rơ LE. Rơle SPAC 535C tích hợp các chức năng bảo vệ tự động đóng lại điều khiển cảnh báo và đo lường. Rơle có thể đặt được hai nhóm chỉnh định và ghi được 4 sự cố gần nhất. II. CÁC CHỨC NÀNG 1. Bảo vệ quá dòng pha ngưỡng cao cắt nhanh hoặc với đặc tính thời gian độc lập. 2. Bảo vệ quá dòng pha ngưỡng thấp với đặc tính thời gian phụ thuộc hoặc độc lập. 3. Bảo vệ chạm đất ngưỡng cao có hướng và không hướng cắt nhanh hoặc với đặc tính thời gian độc lập. 4. Bảo vệ chạm đất ngưỡng thấp không hướng với đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc và bảo vệ chạm đất ngưỡng thấp có hướng với đặc tính thời gian độc lập. 5. Hiển thị trạng thái tại chỗ và từ xa của bảy đối tượng và điều khiển được sáu thiết bị như máy cắt dao cách ly. 6. Có thể lập trình hiển thị tại chỗ và từ xa cho 7 đầu vào nhị phân. 7. Đo lường và hiển thị trên rơle các giá trị

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN