TAILIEUCHUNG - Quy trình theo dõi vận hành rơ le tự động điều chỉnh điện áp TAPCON 240

Quy trình này đưa ra những quy định hướng dẫn sử dụng và vận hành thiết bị điều chỉnh điện áp Tapcon 240 | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH Rơ LE Tự ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TAPCON 240 In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Huy Thắng Chu Xuân Khoát Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN1 Số 2 30 QD-TTD1-KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 thảng ỉ ỉ năm 2007 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình theo dõi vận hành rơ le tự động điều chỉnh điện áp tapcon 240 . Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này . Điều 4 Quy trình này cỏ hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 MỤC LỤC Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Mục 1. Phạm vi áp dụng và giải thích từ ngữ Mục 2. Các cấp điều khiển chuyển nấc MBA Chương II MÔ TẢ THIÉT BỊ TAPCON 240 Mục 1. Thông số kỹ thuật Mục 2. Các chức năng của thiết bị Tapcon 240 Chương III VẬN HÀNH THIÉT BỊ TAPCON 240 Mục 1. Giao diện thiết bị Tapcon 240 Mục 2. Vận hành thiết bị Tapcon 240 Mục 3. Khai thác truy cập thiết bị Tapcon 240 Mục 4. Các hư hỏng sự cố thường gặp và cách xử lý. Công tác kiểm tra.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN