TAILIEUCHUNG - CÂU HỎI ÔN TẬP LUẬT ĐẤT ĐAI

Tài liệu ôn tập luật đất đai | CÂU HỎI ÔN TẬP LUẬT ĐẤT ĐAI Những câu hỏi này chỉ có tính chất tham khảo vì có thể thay đổi theo từng khoá và văn bản pháp luật mới ban hành của nhà nước. 1. Phân tích luận đề: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do NN thống nhất quản lý”. 2. Tại sao NN quy định khung giá từng loại đất? Mục đích? 3. Phân tích luận điểm: “ NN không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của NN VN DCCH, CP CMLT CHMN VN, NN CHXHCN VN.” 4. Phân biệt ngành Luật đất đai với ngành Luật hành chính. 5. Nêu những điều cấm trong Luật ĐĐ 1993 và phân tích những điều đó. 6. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa quyết định giao đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 7. Ở VN, đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Theo anh (chị), việc hoàn thiện chế định sở hữu toàn dân trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay nên như thế nào? 8. Tại sao NN quy định hạn mức sử dụng đất nông nghiệp đối với từng vùng? (những mặt tích cực và hạn chế). 9. Chứng minh rằng Luật ĐĐ 93, 98, 2001 quan tâm đến quyền và lợi ích người sử dụng đất. 10. Căn cứ phân loại đất theo Luật ĐĐ 1993. Cách phân loại như vậy khoa học chưa? 11. NN CHXHCN VN quản lý toàn bộ ĐĐ qua 2 công cụ quan trọng là pháp luật và quy hoạch. Nhận xét gì về những công cụ này ở thời điểm hiện nay? 12. Trình bày và phân tích nội dung QLNN về ĐĐ theo Luật ĐĐ 1993. 13. Phân tích mối quan hệ ngành Luật ĐĐ và Luật Dân sự. 14. Việc quy định khung giá từng loại đất của NN nhằm mục đích gì? Anh (chị) bình luận gì về khung giá đất hiện nay? 15. Phân tích khía cạnh kinh tế trong hoạt động QLNN về ĐĐ. 16. Người SD đất nông nghiệp muốn chuyển đổi đất nông nghiệp phải làm thủ tục tại cơ quan nào? NN có khuyến khích nhân dân chuyển đổi đất cho nhau không? Tại sao? 17. Quyền và nghĩa vụ ngiười sử dụng đất được quy định trong pháp luật ĐĐ như thế nào? Nhận xét quyền và nghĩa vụ đó trong thực tế. 18. Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nào đối với nhà nước? Mục đích quy định nghĩa vụ tài chính là gì? 19. phân tích : “ Trong trường hợp cần thiết, NN thu hồi đất đang sử dụng của NSDĐ để SD vào mục đích QP, AN, lợi ích QG, công cộng thì người bị thu hồi đất được bồi thường và hỗ trợ.” 20. Nhận xét gì về tình hình giao đất, cho thuê đất của NN hiện nay? 21. Khi đựơc cấp GCN QSDĐ, người SDĐ cần có những loại giấy tờ gì? 22. Căn cứ để cơ quan NN ra quyết định giao đất, cho thuê đất là gì? 23. Đối tượng nào được NN giao và sử dụng đất lâm nghiệp? 24. Phân tích nội dung QLNN về ĐĐ. Trong các nội dung đó, nội dung nào NN quản lý yếu nhất trong thời điểm hiện nay? 25. Khi thu hồi đất của NSDĐ, NN đền bù thiệt hại về đất theo nguyên tắc nào? 26. Phân tích thẩm quyền của các cơ quan NN trong việc giải quyết các tranh chấp ĐĐ. Hiện nay, tranh chấp loại nào xảy ra nhiều nhất? 27. Khi nào hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được coi là hợp pháp? Tại sao trên thực tế lại xảy ra hiện tượng chuyển nhượng ngầm ĐĐ? 28. Nêu các điều kiện về sở hữu nhà và sử dụng đất ở của người VN định cư ở nước ngoài. Người VN định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển nhượng đất ở VN không? tại sao? 29. Khi được cấp GCN QSDĐ, người SDĐ phải nộp những khoản tiền gì? Tại sao hiện nay có hiện tượng người dân không muốn nhận GCN QSDĐ? 30. NN quản lý toàn bộ ĐĐ trong phạm vi cả nước với mục đích bảo đảm hiệu quả SDĐ. Bình luận gì về tình hình SDĐ hiện nay? 31. Quy hoạch SDĐ nhằm mục đích gì? Tại sao 1 quy hoạch SDĐ có thể được điều chỉnh nhiều lần? Phân tích mặt tích cực và tiêu cực của việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết. 32. Nhận xét gì về thị trường bất động sản VN? 33. Chính quyền cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong quản lý ĐĐ trên địa bàn? Nhận xét tình hình quản lý ĐĐ hiện nay ở cấp xã

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.