TAILIEUCHUNG - BIỂU MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Biểu mẫu đào tạo ngang | KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Stt Nội dung đào tạo Người d8ược đào tạo Đơn vị Hình thức đào tạo Thời gian đào tạo Ghi chú Trong giờ ngày học trong tuần Trong Ngoài Bao lâu Bắt đầu năm GIÁM ĐỐC DUYỆT Ngày tháng NGƯỜI LẬP ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO Bộ phận . stt Tên công việc A . . . Đánh giá Đánh giá GHI CHÚ - Không có 1- Tập sự 2- Thành thạo 3- Có kinh nghiệm Có nhu cầu o Không có nhu cầu Quan điểm Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo mức 2 Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . NGÀY THÁNG NÃM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TUYỂN DỤNG Bộ phận . stt Tên công việc Thời gian cần thiết A B C Đánh giá Cộng Đánh giá GHI CHÚ - Không có Có nhu cầu o Không có nhu cầu - Thời gian Số giờ trong tháng định mức 293 ngày Quan điểm Tổng thời gian định mức theo qui định của luật lao động TB 48g tuần 208 giờ tháng 2344g năm NGÀY THÁNG NÃM 200 DUYỆT NGƯỜI THỰC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN