TAILIEUCHUNG - [Điện Tử Học] Ngắn Mạch Hệ Thống - Pgs.Ts.Lê Kim Hùng phần 3

Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ: Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ ta có thể ghép chung các nhánh một cách đơn giản hơn hoặc có thể bỏ bớt một số nhánh mà dòng ngắn mạch không đi qua (hình ). | 10 Hình Tách riêng các nhánh tại điểm ngắn mạch . Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ ta có thể ghép chung các nhánh một cách đơn giản hơn hoặc có thể bỏ b một số nhánh mà dòng ngắn mạch không đi qua hình . Hình Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ 11 . Sử dụng hệ số phân bố dòng Hệ số phân bố dòng là hệ số đặc trưng cho phần tham gia của mỗi nguồn vào dòng ngắn mạch với giả thiết là các nguồn có sức điện động bằng nhau và không có phụ tải. Dùng hệ số phân bố dòng để tính tổng trở tương hổ giữa các nguồn và điểm ngắn mạch đưa sơ đồ về dạng rất đơn giản gồm các nguồn nối với điểm ngắn mạch qua tổng trở tương hổ ZkN Zs Ck trong đó Zs - tổng trở đẳng trị của toàn sơ đồ đối với điểm ngắn mạch. Ck - hệ số phân bố dòng của nhánh thứ k. Hệ số phân bố dòng có thể tìm được bằng mô hình thực nghiệm hoặc giải tích. Phương pháp giải tích được thực hiện bằng cách cho dòng qua điểm ngắn mạch bằng đơn vị và coi rằng các sức điện động bằng nhau. Dòng tìm được trong các nhánh sẽ là trị số của các hệ số phân bố dòng Cl C2 Ck tương ứng với các nhánh đó. Hình Sơ đồ để xác định hệ số phân bố dòng Ví dụ cho sơ đồ trên hình trong đó các sức điện động bằng nhau không có phụ tải và cho dòng ngắn mạch IN 1. Sau khi biến đổi sơ đồ và từ điều kiện cân bằng thế ta có In . Xđt C1. X1 C2. X2 C3. X3 n _ Xât . c _ Xât . _ _ Xãt 1 X1 2 X2 3 X3 và IN . Xs C1. X1N C2. X2N C3. X3N XXX XiN X X2N X X3N X X1 X2 X3 12 V. Công suất ngắn mạch Công suất ngắn mạch SNt vào thời điểm t là đại lượng qui ước được tính theo dòng ngắn mạch INt vào thời điểm t trong quá trình quá độ và điện áp trung bình Utb của đoạn tính dòng ngắn mạch SNt V3 INt. Utb Công suất ngắn mạch dùng để chọn hay kiểm tra máy cắt lúc đó t là thời điểm mà các tiếp điểm chính của máy cắt mở ra. Công suất này phải bé hơn công suất đặc trưng cho khả năng cắt của máy cắt hay còn gọi là công suất cắt định mức của máy cắt SNt SCđm V3 ICđm. Uđm Ngoài ra khi đã biết công suất ngắn