TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Cho vay hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục đích của luận văn nhằm vận dụng lý luận về hộ cận nghèo và cho vay hộ cận nghèo, phân tích, đánh giá thực trạng cho vay hộ cận nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện cho vay hộ cận nghèo tại NHCSXH huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN QU NG NH T CHO V HỘ C N NGH O TẠI NG N HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HU ỆN N M Đ NG TỈNH TH THI N HU LUẬN VĂN THẠC SĨ T CH NH N NH N Chuyên ngành T c n N n n Mã số 60 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHO HỌC TS NGU ỄN NGỌC TH O TH TH N HU - NĂM 2016 LỜI C M ĐO N Tôi là Trần Quan N ật x n cam đoan rằn - Số l ệu v kết quả n ên cứu tron luận văn n y l trun t ực v c ƣa ề đƣợc sử dụn để bảo vệ một ọc vị n o. - Mọ sự úp đỡ c o v ệc t ực ện luận văn n y đã đƣợc cám ơn v các t ôn t n đƣợc tr c dẫn tron luận văn đều đã đƣợc c ỉ rõ n uồn ốc. Ngày 06 tháng 12 năm 2016 Học viên Trần Quan N ật Lời Cảm Ơn Luận văn tốt n ệp m bản t n tô o n t n l sản p ẩm của sự kết ợp ữa t m tr lực của t ầy cô áo a đìn bạn bè đồn n ệp v cá nhân tôi. Trƣớc ết c o tô đƣợc b y tỏ lòn b ết ơn s u sắc đến t ầy giáo uyễn N ọc T ao n ƣờ đã úp tô tron quá trìn n ên cứu để tô o n t n Luận văn tốt n ệp của mìn . X n tr n trọn cảm ơn Ban lãn đạo Học v ện H n c n Quốc a các t ầy áo cô áo K oa Sau đạ ọc K oa T c n côn qu t ầy cô cơ sở Học v ện H n c n k u vực m ền trun tạ Huế tập t ể lãn đạo cán bộ côn c ức Ngân h n C n sác Xã ộ uyện Nam Đôn tỉn T ừa T ên Huế các cơ quan đơn vị l ên quan đã úp đỡ tô tron t ờ an ọc tập n ên cứu t u t ập số l ệu để o n t n luận văn. X n cảm ơn a đìn n ƣờ t n bạn bè l đ ểm tựa t n t ần úp tô vƣợt lên k ó k ăn để o n t n k óa ọc. Học viên Trần Quan N ật D NH MỤC CHỮ VI T TẮT BĐD Ban đạ d ện CBCNV Cán bộ côn n n v ên CBTD Cán bộ t n dụn CTXH C n trị xã ộ DN Dƣ nợ DSCV Doan số c o vay DSTN Doan số t u nợ DTTS D n tộc t ểu số DLĐ ao dịc lƣu độn HĐQT Hộ đồn quản trị NHCSXH N n n c n sác xã ộ NHNN N n n N nƣớc NHTM N n n T ƣơn mạ NQH Nợ quá ạn PGD P òn ao dịc SXKD Sản xuất k n doan TK amp VV T ết k ệm v vay vốn TW Trun ƣơn UBND Ủy ban n n d n XĐ N Xóa đó ảm n èo MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do c ọn đề t n ên cứu . 1 2. Tìn ìn n ên cứu l ên quan đến đề t . 2 3. Mục đ c v n ệm vụ của đề t n ên cứu . 3 4. Đố tƣợn v p ạm v n ên cứu của .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN