TAILIEUCHUNG - Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định. Đối tượng thực. | Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Không quy định. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ công nhận nguồn 1. Bước 1 giống cây trồng lâm nghiệp tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp. Văn thư nhận hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục lãnh đạo Chi cục giao cho Hội đồng thẩm định kiểm tra nếu đủ thủ tục nhận 2. Bước 2 . . không đủ thủ tục đề nghị tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ. 3 Bước 3 Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế đối chiếu với hồ sơ nếu phù hợp thì lập biên bản thẩm định tờ trình và trình Sở Nông Tên bước Mô tả bước nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức cá nhân đến tại Văn thư Chi cục Phát triển lâm nghiệp 4. Bước 4 . .A . . nhận chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫu. 2. - Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống Số bộ hồ sơ 02 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN