TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): phòng Thống kê Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:. | Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC phòng Kinh tế phòng Nông nghiệp các huyện thành phố Cơ quan phối hợp nếu có phòng Thống kê Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ từ UBND các phường xã Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chủ trang trại chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Chủ trang trại nộp hồ sơ tại UBND phường xã UBND xã 2. Bước 2 phường xác nhận và gửi cho UBND huyện thành phố phòng Kinh tế . Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ phường xã Phòng Kinh tế phối hợp 3. Bước 3 với phòng Thống kê tổ chức thẩm định nếu đủ điều kiện trình cho UBND huyện thành phố ra quyết định cấp giấy chứng nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí KTTT theo mẫu . - Báo cáo tóm tắt về loại hình trang trại quy mô kết quả đầu tư và tình hình 2. sản xuất kinh doanh trang trại theo mẫu có xác nhận của UBND cấp xã nơi trang trại hoạt động. - Bản sao hợp lệ có công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 3. hợp đồng cho thuê đất đe sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp thủy sản. Đối với diện tích hộ sử dụng không có tranh chấp nhưng chưa được cấp 4. quyền sử dụng đất thì phải có biên bản thẩm tra đất và có xác nhận của chính quyền địa phương. Số bộ hồ sơ 01 bộ . Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN