TAILIEUCHUNG - Đóng lại dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Hội Phụ Nữ, Sở Nội vụ, Sở Y Tế. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:. | Đóng lại dấu nổi trên văn bằng chứng chỉ Thông tin Lĩnh vực thống kê Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng chứng chỉ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Cơ quan phối hợp nếu có Sở tài chính Sở Kế hoạch đầu tư Hội Phụ Nữ Sở Nội vụ Sở Y Tế. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong ngày. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Bằng Chứng chỉ văn bằng tốt nghiệp Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo - 08 Trân Phú thành phố 1. Bước 1 Quy Nhơn tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuân. 2. Bước 2 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ nếu hồ sơ chưa đây đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức cá nhân biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định. Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục 3. Bước 3 và Đào tạo tỉnh Bình Định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bằng chứng chỉ đã được cấp có thẩm quyền cấp phát nhưng chưa có ảnh có đóng dấu nổi Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có dán ảnh và đóng dấu đỏ của cơ quan 2 cấp phát đe đối chiếu và kiếm tra. Số bộ hồ sơ 01 bộ. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện đế thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN