TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG III: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM

Xét một hệ nhiệt động bất kỳ, hệ luôn luôn chịu tác động của môi trường bên ngoài và các đối tượng bên trong về nhiều mặt. Kết quả các thông số vi khí hậu của hệ bị thay đổi. Ta gọi các tác động đó là các nhiễu loạn. Đối với không gian điều hoà, các nhiễu loạn đó bao gồm: nhiễu loạn về nhiệt, về ẩm, về phát tán các chất độc hại vv. | CHƯƠNG III TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT ẨM Xét một hệ nhiệt động bất kỳ hệ luôn luôn chịu tác động của môi trường bên ngoài và các đối tượng bên trong về nhiều mặt. Kết quả các thông số vi khí hậu của hệ bị thay đổi. Ta gọi các tác động đó là các nhiễu loạn. Đối với không gian điều hoà các nhiễu loạn đó bao gồm nhiễu loạn về nhiệt về ẩm về phát tán các chất độc hại vv. . . Phương trình cân bằng nhiệt Hệ điều hoà chịu tác động của các nhiễu loạn nhiệt dưới hai dạng phổ biến sau - Nhiệt tỏa ra từ các nguồn nhiệt bên trong hệ gọi là các nguồn nhiệt toả SQtỏa - Nhiệt truyền qua kết cấu bao che gọi là nguồn nhiệt thẩm thấu SQtt Tổng hai thành phần trên gọi là nhiệt thừa Qt SQtỏa SQtt 3-1 Để duy trì chế độ nhiệt trong không gian điều hoà trong kỹ thuật điều hoà không khí nguời ta phải cấp cho hệ một lượng không khí có lưu lượng Gq kg s ở trạng thái v tv Ọv nào đó và lấy ra cũng lượng như vậy nhưng ở trạng thái T tT ọT . Như vậy lượng không khí này đã lấy đi từ phòng một lượng nhiệt bằng QT. Ta có phương trình cân bằng nhiệt như sau Qt Gq. lT - Iv 3-2 Gq - Gọi là lưu lượng thải nhiệt thừa kg s. . Phương trình cân bằng ẩm Tương tự như trên ngoài các nhiễu loạn về nhiệt hệ cũng bị tác động của các nhiễu loạn về ẩm như sau - Âm tỏ a ra từ các nguồn bên trong hệ ZWtỏa - Âm th ẩm thấu qua kết cấu bao che EWtt Tổng hai thành phần trên gọi là ẩm thừa Wt LWtỏa SWtt ọ 3-3 Để hệ cân bằng ẩm và có trạng thái không khí trong phòng không đổi T tT Ọt nguời ta phải cung cấp cho hệ một lượng không khí có lưu lượng Gw kg s ở trạng thái V tv ọv . Như vậy lượng không khí này đã lấy đi từ hệ một lượng ẩm bằng WT. Ta có phương trình cân bằng ẩm như sau Wt Gw. dT - dv 3-4 GW - Gọi là lưu lượng thải ẩm thừa kg s. . Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại nếu có Để khử các chất độc hại phát sinh ra trong hệ người ta thổi vào phòng lưu lượng gió Gz kg s sao cho Mđ Gz. zt - zv kg s 3-5 Mđ Lưu lượng chất độc hại tỏa ra và thẩm thấu qua kết cấu