TAILIEUCHUNG - Đề thi KSCL môn Toán 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Lê Xoay (Lần 1)

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi kiểm tra chất lượng sắp tới cũng như giúp các em củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua việc giải Đề thi KSCL môn Toán 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Lê Xoay (Lần 1) sau đây. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập. Chúc các bạn thi tốt! | TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh . Số báo danh . Câu 1 Cho hàm số y f x có đồ thị như hình bên. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng A. 1. B. 2. C. 1. D. 2. 1 3x Câu 2 Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y là x 2 A. x 2. B. x 3. C. y 2. D. y 3. Câu 3 Thể tích khối chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a chiều cao 3a là a3 3 a3 a3 3 A. . B. . C. . D. a 3 . 12 3 4 Câu 4 Với các số thực a b bất kỳ mệnh đề nào dưới đây đúng a 5a ab 5a a b 5a 5a A. b 5 . B. b 5 . C. b 5 .b D. b 5a b. 5 5 5 5 Câu 5 Khối đa diện 12 mặt đều có số đỉnh và số cạnh lần lượt là A. 12 và 20. B. 20 và 30. C. 12 và 30. D. 30 và 20. 2x 1 Câu 6 Cho hàm số y có đồ thị là C . Số tiếp tuyến của đồ thị C đi qua điểm M 1 1 là x 1 A. 1. B. 2. C. 0. D. 4. Câu 7 Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau x -1 3 y 0 0 y 4 -2 Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f x m có ba nghiệm phân biệt là A. m 2 . B. m 2 4 . C. m 4 . D. m 2 4 . Câu 8 Đồ thị như hình vẽ bên là của hàm số A. y x 4 3 x 2 1. B. y 3 x 2 2 x 1. x3 C. y x 2 1. D. y x3 3 x 2 1. 3 Câu 9 Cho biểu thức P x 2 . 3 x 4 x 0 . Hãy viết lại P dưới dạng biểu thức lũy thừa của x 10 11 3 4 A. P x . B. P x . Trang 1 7 - Mã đề thi 132 3 4 10 C. P x . D. P x11 . Câu 10 Đồ thị hàm số y x 4 x 2 3 có bao nhiêu điểm cực tiểu A. 2. B. 3. C. 1. D. 0. x m 13 Câu 11 Cho hàm số y . Tìm tất cả các giá trị của m để min y max y x 1 2 3 2 3 2 A. m 2. B. m 3. C. m 1. D. m 0. Câu 12 Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả bao nhiêu cạnh A. 15. B. 10. C. 20. D. 25. Câu 13 Đồ thị của hàm số nào sau đây không có tiệm cận đứng 2x 1 3x 5x 6 2x A. y 2 . B. y . C. y . D. y 2 . x 4 x 2 2x 3 x 2x 3 Câu 14 Số giao điểm của đồ thị hàm số y x3 3x 1 và đường thẳng y 3 là A. 2. B. 0. C. 3. D. 1. Câu 15 Cho hàm số y f x có đồ thị hàm số y f x như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây sai A. Hàm số f x