TAILIEUCHUNG - Đề nghị công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Lao động – TB&XH Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí,. | Đề nghị công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND huyện thành phố. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Lao động - TB XH Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Bằng Tổ quốc ghi công Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Thân nhân nộp hồ sơ tại UBND xã phường thị trấn nơi cư trú. UBND xã phường thị trấn nơi cư trú họp quân dân chính làm 2. Bước 2 biên bản lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện thành phố. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra lập danh sách 3. Bước 3 trình huyện uỷ Uỷ ban họp xét cấp giấy chứng nhận hy sinh lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ trình Bộ 4 Bước 4 Lao động - TB XH xem xét trình Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công. Sau khi Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp cho thân Tên bước Mô tả bước nhân liệt sỹ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy báo tử do đơn vị có thẩm quyền cấp. 2. Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 3. Danh sách và văn bản đề nghị của UBND xã phường thị trấn. Số bộ hồ sơ 2 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt Thông tư số 07 2006 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN