TAILIEUCHUNG - Giáo trình môn học: Vận hành hệ thống điện_Chương 5

Nội dung chương 6 trình bày về: Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện. | Mdn hoc Van hanh He thdng dien Chuting 5 CAC PHUONG PHAP DANH GIA DO TIN CAY CUA CAC SU DO CUNG CAP DIEN KHAI NIEM CHUNG De danh gia do tin cay cua cac sd do cung cap dien ta can phai khao sat nhPng chi tieu dinh lPdng cd ban ve do tin cay cua cac sd do noi dien khac nhau cua he thong cung cap dien. Cac chi tieu do la Xac suat lam viec an toan P t cua he thong trong khoang thdi gian t khao sat thdi gian lam viec an toan trung binh T giPa cac lan sP co he so san sang A cua he thdi gian trung binh sPa chPa sP co sPa chPa dinh ky. Tinh toan do tin cay cua sd do cung cap dien nham xac dinh gia tri trung binh thiet hai hang nam do ngPng cung cap dien phuc vu bai toan tim phPdng an cung cap dien toi Pu hai hoa giPa 2 chi tieu CPc tieu von dau tP va cPc dai mPc do dam bao cung cap dien. Trong chPdng nay se trinh bay mot so phPdng phap tinh toan cac chi tieu do tin cay cua cac sd do cung cap dien. PHUONG PHAP CAU TRUC n6i TiEp - SONG SONG CAC PHAN TU PhPdng phap nay xay dPng moi quan he trPc tiep giPa do tin cay cua he thong vdi do tin cay cua cac phan tP da biet. PhPdng phap bao gom viec lap sd do do tin cay va ap dung phPdng phap giai tich bang dai so Boole va ly thuyet xac suat cac tap hdp de tinh toan do tin cay. Stido do tin cay Sd do do tin cay cua he thong dPdc xay dPng tren cd sd phan tich anh hPdng cua hong hoc phan tP den hong hoc cua he thong. Vi vay sd do do tin cay thPdng khac vdi sd do vat ly. Vi du 4 banh oto xem nhP noi song song trong sd do vat ly nhPng trong sd do do tin cay phai xem 4 banh do mac noi tiep vi bat cP mot banh nao do hong cung dan den xe hong phai ngPng. Sd do do tin cay bao gom - Cac nut Nut nguon nut tai va cac nut trung gian- la cho noi tiep cua it nhat 3 nhanh. - Cac nhanh dPdc ve bang cac khoi hinh chP nhat mo ta trang thai tot cua phan tP. Phan tP bi hong tPdng Png vdi viec xoa khoi cua phan tP do ra khoi sd do. Nhanh va nut tao thanh mang lPdi noi lien nut phat va nut tai cua sd do. Co the co nhieu dPdng noi tP nut phat

TỪ KHÓA LIÊN QUAN