TAILIEUCHUNG - Giáo trình môn học: Vận hành hệ thống điện_Chương 4

Nội dung chương 6 trình bày về: Những khái niệm cơ bản về độ tin cậy | Môn học Vận hành Hệ thống điện Chương 4 NHŨNG KHAI NIỆM Cơ BAN VÉ ĐỘ TIN CẬY MỞ ĐẦU Độ tin cậy là chỉ tiêu then chốt trong sự phát triển kỹ thuật đặc biệt là khi xuất hiện nhựng hệ thống phực táp nhàm hoan thành nhựng chực nặng quan trong trong các lành vực cống nghiệp khác nhàu. Độ tin cậy củà phấn tự hoặc củà cà hê. thống đựợc đành già một càch định lựợng dựà trên hài yêu tố cợ bàn là tính làm việc àn toàn và tính sựà chựà đựợc. Hệ thống la tập hợp những phần tử PT tương tác trong một cấu trúc nhất định nhầm thực hiện một nhiệm vu xác định co sử điệu khiển thộng nhất sử hoát động cúng nhử sự phát triển. Ví du Trong HTĐ càc phấn tự là mày phàt điện MBA đựỢng dấy nhiệm vu cuấ HTĐ là sàn xuất và truyện tài phấn phối điện nặng đện càc hố tiệu thu. Điện nặng phài đàm bào càc chỉ tiệu chất lựợng phàp định nhự điện àp tấn số và đố tin cấy hợp ly ĐTC khống phài là mốt chỉ tiệu phàp định nhựng xu thệ phài trợ thành mốt chỉ tiệu phàp định vợí mực đố hợp ly nào đo . HTĐ phài đựợc phàt triện mốt càch tối ựu và vấn hành vợi hiệu quà kinh tệ cào nhất. Vệ mặt đố tin cấy HTĐ là mốt hệ thống phực tàp thệ hiện ợ càc điệ m - Số lựợng càc phấn tự rất lợn. - Cấu truc phực tàp. - Rống lợn trong khống giàn. -Phàt triện khống ngựng theo thợi giàn. -Hoàt đống phực tạp. Vì vấy HTĐ thựợng đựợc quàn ly phấn cấp đệ co thệ quàn ly điệu khiện sự phàt triện cung nhự vấn hành mốt càch hiệu quà. HTĐ là hệ thống phục hối càc phấn tự củà no co thệ bị hong sàu đo đựợc phục hối và lài đựà vào hoàt đống. Phần tử lá một bộ phận táo thánh hệ thống má trong quá trình nghiện cửu độ tin cậy nhất định nó đửợc xem nhử lá một tổng thểkhộng chiá cầt đửợc ví du nhử linh kiện thiệt bị. má độ tin cậy đã cho trửơc hoầc xác định dửá trện nhửng sộ liệu thống kệ. Phấn tự ợ đấy co thệ hiệu theo mốt càch rống rài hợn. Bàn thấn phấn tự cung co thệ co cấu truc phực tàp nệu xet riệng no là mốt hệ thống. Ví du MFĐ là mốt HT rất phực tàp nệu xet riệng no nhựng khi nghiện cựu ĐTC củà HTĐ tà co thệ xem MFĐ là mốt phấn tử

TỪ KHÓA LIÊN QUAN