TAILIEUCHUNG - Những nguyên tắc đạo đức Hồ Chí Minh

Tham khảo tài liệu những nguyên tắc đạo đức hồ chí minh , khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Để có trí tuệ, Đảng ta đã không ngừng tự nâng cao trình độ lý luận, thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng, kinh nghiệm cách mạng thế giới. Đảng mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ bí mật và mở lớp trường huấn luyện chính trị, quân sự công khai dài ngày khi có vùng căn cứ địa, Khu giải phóng Việt Bắc, các chiến khu chống Nhật. Trong nhà tù của đế quốc, Đảng đã "Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng", rèn luyện ý chí, nâng cao trình độ văn hóa lý luận để khi thoát khỏi nhà tù có đủ năng lực lãnh đạo phong trào cách mạng trong bước phát triển đi lên. Những hoạt động thực tiễn về chuẩn bị lực lượng, lựa chọn và xây dựng căn cứ địa, tổ chức hội nghị quần chúng, chống địch càn quét khủng bố, đúc rút kinh nghiệm các cuộc khởi nghĩa địa phương, KNTP, đấu tranh tư tưởng, xây dựng tổ chức. được Đảng kịp thời tổng kết và phổ biến trong Đảng, trong nhân dân. Tháng 3-1945, khi làn sóng KNTP, chiến tranh du kích bắt đầu dấy lên và liên tục phát triển trong tháng 4, tháng 5, thì tháng 6-1945 trên báo Cờ giải phóng đăng bài "Cuộc kháng chiến anh dũng của chúng ta". Có rất nhiều sự kiện khác trong thời kỳ CMTT chứng tỏ, Đảng không bỏ sót bất cứ một thực tiễn đấu tranh nào, dù là nhỏ để rút bài học giáo dục, rèn luyện đảng viên. Vì Đảng ta đã nhận thức đúng: thực tiễn "dạy cho ta thêm nhiều kinh nghiệm và chỉ có thể lãnh đạo nhân dân đến chỗ thắng lợi, đảng cách mạng nào biết học ở phong trào"(1). Ngày nay để làm giàu trí tuệ, bản lĩnh, Đảng phải "không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động từ phong trào cách mạng quần chúng"(2) như Đại hội VII (1991) đã nêu ra và các Đại hội VIII, Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định và phát triển.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN