TAILIEUCHUNG - Production and optimization of endoglucanase by Aspergillus sp., Trichoderma sp. and Penicillium sp.

Endoglucanase is one of the most important industrial enzymes. In the present study, three different fungi Aspergillus sp., Trichoderma sp. and Penicillium sp. were isolation for endoglucanase production from soil samples on PDA plate. All three fungus processed by submerged fermentation and solid state fermentation for its enzymatic activity. Aspergillus sp., showed highest enzymatic activity in both type of fermentation. In solid state fermentation using sawdust, corncob and wheat bran substrate, all three fungus give highest enzyme activity in corncob substrate as compared to sawdust and wheat bran substrate. | Production and optimization of endoglucanase by Aspergillus sp. Trichoderma sp. and Penicillium sp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.