TAILIEUCHUNG - Đánh giá tính kích ứng da của sản phẩm kem thảo dược MECAMIX trên thỏ thực nghiệm

Bài viết trình bày khảo sát tính chất kích ứng da của kem thảo dược MECAMIX trên thỏ thực nghiệm. Từ đó đánh giá các bước kiểm tra để thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu phục vụ cộng đồng. | Đánh giá tính kích ứng da của sản phẩm kem thảo dược MECAMIX trên thỏ thực nghiệm Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 ĐÁNH GIÁ TÍNH KÍCH ỨNG DA CỦA SẢN PHẨM KEM THẢO DƯỢC MECAMIX TRÊN THỎ THỰC NGHIỆM Trần Văn Hòa Nguyễn Lê Hồng Vân Lê Phước Dương Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu Khảo sát tính chất kích ứng da của kem thảo dược MECAMIX trên thỏ thực nghiệm. Từ đó đánh giá các bước kiểm tra để thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu phục vụ cộng đồng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Kem thảo dược MECAMIX thành phẩm được sản xuất và cung cấp bởi Công ty Ứng dụng khoa học Y học Việt Nam VMSA . Nghiên cứu phòng thí nghiệm thiết kế nghiên cứu ngang và thực nghiệm trên súc vật có đối chứng. Kết quả Về tính kích ứng da Điểm kích ứng của Kem thảo dược Mecamix K lt 0 07 đạt tiêu chuẩn trong giới hạn điểm 0 0 5 tương ứng mức kích ứng da không đáng kể. Kết luận Kem thảo dược MECAMIX hoàn toàn đạt yêu cầu về tính kích ứng da theo quy định của Bộ Y tế trong Quyết định số 3113 1999 QĐ-BYT ngày 11 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Từ khóa Mecamix kem thảo dược kích ứng da Abstract SKIN IRRITATION OF MECAMIX HERBAL CREAM ON EXPERIMENTAL RABBIT Tran Van Hoa Nguyen Le Hong Van Le Phuoc Duong Department of Pharmacology Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Background To examinate the property of skin irritation of MECAMIX herbal cream on experimental rabbit thenceforward evaluating the test steps to commercialize research product for the community. Materials and method MECAMIX herbal cream is manufactured and supplied by Vietnam Medical Sciences Application Company VMSA . Laboratory research cross-sectional and experimental design in controlled animals. Results About skin irritation the irritant point of Mecamix K lt qualified within the point limit of 0 - corresponding to negligible skin irritation. Conclusion MECAMIX herbal cream is perfectly satisfactory in terms of skin .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    151    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.