TAILIEUCHUNG - Dammarane triterpene, Flavone glycoside từ cành và lá cây Quếch (Chisocheton paniculatus hiern - Meliaceae)

Chisocheton Blume là chi lớn thứ hai trong họ Meliaceae. Ở Việt Nam chi Chisocheton gồm 3 loài là C. ceramicus, C. paniculatus và C. patens. Bài báo này tiếp tục thông báo kết quả chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc 1 triterpenoid và 2 flavonoid từ cành và lá cây Quếch (Chisocheton paniculatus Hiern). | Dammarane triterpene Flavone glycoside từ cành và lá cây Quếch Chisocheton paniculatus hiern - Meliaceae Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 DAMMARANE TRITERPENE FLAVONE GLYCOSIDE TỪ CÀNH VÀ LÁ CÂY QUẾCH CHISOCHETON PANICULATUS HIERN - MELIACEAE Nguyễn Thị Hoài1 Nguyễn Thị Xuân Hoa2 Lê Tuấn Anh3 Đỗ Thị Thảo4 Võ Quốc Hùng1 Hoàng Xuân Huyền Trang1 Lê Thị Bích Hiền1 Hồ Việt Đức1 1 Khoa Dược Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Cục Khoa học Công nghệ amp Đào tạo Bộ Y tế 3 Viện Khoa học Công nghệ Miền Trung 4 Viện Công nghệ Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam Tóm tắt Đặt vấn đề Chisocheton Blume là chi lớn thứ hai trong họ Meliaceae. Ở Việt Nam chi Chisocheton gồm 3 loài là C. ceramicus C. paniculatus và C. patens. Bài báo này tiếp tục thông báo kết quả chiết xuất phân lập và xác định cấu trúc 1 triterpenoid và 2 flavonoid từ cành và lá cây Quếch Chisocheton paniculatus Hiern . Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Cành và lá cây Quếch được thu tại huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị vào tháng 8 năm 2017. Các hợp chất được phân lập bằng cách kết hợp các phương pháp sắc ký khác nhau. Cấu trúc hóa học của chúng được thiết lập chủ yếu dựa vào phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Kết quả và Kết luận Dammara-20 24-dien-3b-ol 1 quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside 2 kaempferol-3-O-α-L- rhamnopyranosyl- 1 6 -β-D-glucopyranoside 3 đã được phân lập và xác định cấu trúc từ cành và lá cây Quếch. Trong đó hợp chất 1 lần đầu tiên được phân lập từ chi Chisocheton. Từ khóa Meliaceae Chisocheton paniculatus dammara-20 24-dien-3b-ol quercetin-3-O-α-L- rhamnopyranoside kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranosyl- 1 6 -β-D-glucopyranoside. Abstract DAMMARANE TRITERPENE FLAVONE GLYCOSIDES FROM THE STEMS AND LEAVES OF CHISOCHETON PANICULATUS HIERN MELIACEAE Nguyen Thi Hoai1 Nguyen Thi Xuan Hoa2 Le Tuan Anh3 Do Thi Thao4 Vo Quoc Hung1 Hoang Xuan Huyen Trang1 Le Thi Bich Hien1 Ho Viet Duc1 1 Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University 2 Department of .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.