TAILIEUCHUNG - Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 4

Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hệ thống điện cơ, hệ thống tịnh tiến – ứng dụng của các luật về điện từ, cấu trúc của một hệ thống điện cơ, hệ thống (điện) tuyến tính, các hệ thống quay, tính lực từ dùng pp năng lượng, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 4 Biến đổi năng lượng điện cơ -Hệ thống điện cơ Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Hệ thống điện cơ Giới thiệu Mạch từ với một bộ phận dịch chuyển được khảo sát trong phần này. Tìm ra các mô hình toán học của hệ thống điện cơ. Một hay nhiều cuộn dây tương tác với nhau tạo ra lực hay moment của hệ thống cơ. Nói chung cả dòng điện trong cuộn dây và lực moment đều thay đổi theo thời gian. Tập hợp phương trình vi phân điện cơ được đưa ra và được đưa về dạng phương trình trạng thái để thuận tiện cho việc mô phỏng phân tích và thiết kế. Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Hệ thống tịnh tiến Ứng dụng của các luật về điện từ Xét hệ thống như hình Fig. Định luật vòng Ampere S H dl J f da C S trở thành Đường kín C Hl Ni Định luật Faraday d d d C E dl B da trở thành v N dt S dt dt Ứng dụng của định luật Gauss phụ thuộc vào hình dạng hình học và cho hệ thống có H khác nhau. Định luật bảo tòan điện tích dẫn tới các định luật Kirchhoff KCL. Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Cấu trúc của một hệ thống điện cơ Kết nối Hệ thống Hệ thống điện điện-cơ cơ v i fe x hay Te Với hệ thống tịnh tiến i x . Với dạng hình học đơn giản theo định luật Faraday d di dx v dt i dt x dt transformer voltage speed voltage Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Hệ thống điện tuyến tính L x i Vì vậy di dL x dx v L x i dt dx dt Với hệ thống không có phần dịch chuyển di Li và v L dt Với hệ thống nhiều cửa d k N k di j M k dx j vk j 1 j 1 k 1 2 . N dt i j dt x j dt Lực và từ thông móc vòng có thể là hàm của tất cả các biến. Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Ví dụ Tìm H1 H2 và v với giả thiết sau 1 2 g gt gt w x gt gt 2w và 3 bỏ qua từ thông rò. Định luật Gauss 2 0 H 1 wd 0 H 2 2 wd 0 Ni Đưa đến H1 H 2 g x 2 wd 0 N 2 i Từ thông móc vòng N g x Độ tự cảm 2wd 0 N 2 L x g x 2 wd 0 N 2 di 2 wd 0 N 2 i dx Điện áp v t g x dt g x 2 dt Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Các hệ thống .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.