TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 4: Không chỉnh hợp

"Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 4: Không chỉnh hợp" giúp người học có thể hiểu được: Định nghĩa không chỉnh hợp, phân loại không chỉnh hợp, một số ví dụng về không chỉnh hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết. | Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 4 Không chỉnh hợp 9 8 2015 GEOPET TS. Nguyễn Huỳnh Thông BÀI GIẢNG CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN THEO HỌC LỚP ĐỊA CHẤT KIẾN TRÚC amp ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT 1 NỘI DUNG Định nghĩa Phân loại Ví dụ 2 1 9 8 2015 Định nghĩa Unconformity is the contact between sedimentary rocks that are significantly different in age or between sedimentary rocks and older eroded igneous or metamorphic rocks. D Youngest C Unconformity B A Oldest 3 How Unconformities Form Unconformities happen for two reasons sediment deposition stopped for a considerable time and or existing rocks were eroded prior to being covered by younger sediment. 4 2 9 8 2015 Phân loại Types of Unconformities The type of unconformity in other words what we call it is based upon what rock types are involved whether it is the result of erosion or no deposition and whether older sedimentary rock layers were tilted prior to being eroded. 5 An angular unconformity is the result of erosion of tilted layers of sedimentary rock. The erosion surface is buried under younger horizontal layers of sedimentary rock 6 3 9 8 2015 7 A disconformity also involves erosion of sedimentary rocks. But here the older rock layers were not tilted before they were eroded. In the least obvious case the disconformity the erosion surface is parallel to the layering of both rock layers. Those can be difficult to identify and usually require dating of the rocks 8 4 9 8 2015 9 10 5 9 8 2015 Disconformity Angular conformity 11 Youngest Oldest 12 6 9 8 2015 13 CHUẨN BỊ CHƯƠNG 5 DẠNG NẰM CỦA ĐÁ THANK YOU 14 7

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.