TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Mô hình chẩn đoán tổ chức - Trường hợp tổ chức chính quyền địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đề xuất một mô hình chẩn đoán tổ chức, nghiên cứu trường hợp tổ chức chính quyền địa phương. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Mô hình chẩn đoán tổ chức - Trường hợp tổ chức chính quyền địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------------------- LÊ THỊ LOAN MÔ HÌNH CHẨN ĐOÁN TỔ CHỨC TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 1 CHƯƠNG I MỞ ĐẦU -------- MÔ HÌNH CHẨN ĐOÁN TỔ CHỨC ODM Chẩn đoán tổ chức là một bước để cải thiện kết quả hoạt động của tổ chức. Có rất nhiều nghiên cứu đề cập đến định nghĩa mô hình chẩn đoán tổ chức ODM Ann và cộng sự 1994 Lusthaus và cộng sự 2002 Falletta 2005 Cummings amp Worley 2005 Waddell và cộng sự 2007 Immordino 2010 Olivier 2014 . Luận án sử dụng định nghĩa ODM của Waddell và cộng sự 2007 ODM là hệ thống các khái niệm và mối quan hệ trong tổ chức để thực hiện một cách có hệ thống hoặc giải thích tính hiệu quả của tổ chức. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đề xuất một mô hình chẩn đoán tổ chức nghiên cứu trường hợp tổ chức chính quyền địa phương. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu cần khám phá và trả lời 03 câu hỏi i Khung nghiên cứu ODM trong trường hợp tổ chức chính quyền địa phương LGOs là gì ii Có những thành phần yếu tố nào của ODM này Yếu tố nào mang tính đặc trưng iii Những yếu tố này tác động như thế nào đến kết quả hoạt động của LGOs KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU Thông qua việc hệ thống lý thuyết các nghiên cứu cho thấy có 2 loại hình ODMs ODMs nhấn mạnh thành phần cấu trúc và ODMs nhấn mạnh quy trình chẩn đoán. Nghiên cứu này hướng đến đề xuất một ODM nhấn mạnh các thành phần cấu trúc của tổ chức. Hầu hết các nghiên cứu tiếp cận được 2 đều đề cập đến ODMs trong doanh nghiệp các tổ chức khu vực công rất ít hoặc hiếm các nghiên cứu đề cập đến ODMs trong LGOs. Vì vậy luận án dựa trên hệ thống lý thuyết về ODMs trong khu vực công ở một số các quốc gia có điều kiện kinh tế chính trị tương tự để đề xuất khung nghiên cứu ODM cho LGOs tại Việt Nam. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.