TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định các tiêu chí đánh giá chất lượng hệ thống thông tin kế toán, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Hệ thống thông tin kế toán HTTTKT là hệ thống con của hệ thống thông tin quản lý với chức năng chính là ghi nhận xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cung cấp thông tin sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho các đối tượng quan tâm. Nghiên cứu các vấn đề về đánh giá chất lượng HTTTKT và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trên góc độ lý luận Thứ nhất về chất lượng thông tin kế toán Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào lĩnh vực kế toán đã đòi hỏi chất lượng thông tin kế toán. Các kết quả nghiên cứu trước cũng cho thấy rằng thông tin kế toán chưa được đánh giá đúng mức và chưa phải là nguồn thông tin tin cậy để ra các quyết định kinh tế. Chính vì vậy xây dựng các tiêu chí đánh giá và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT dựa trên các tiếp cận về lý thuyết kinh tế sẽ mang lại nhiều ý nghĩa về mặt học thuật. Thứ hai về quá trình xử lý thông tin Bối cảnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động đến hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Tuy nhiên việc ứng dụng các công nghệ và các ứng dụng cung cấp thông tin trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tập trung nhiều đến hạch toán kế toán như theo dõi sổ cái tài khoản công nợ hay kiểm soát hàng tồn kho mà chưa trang bị nhiều cho các ứng dụng phân tích tài chính lập ngân sách kinh doanh hay quản trị dự án. 2 Thứ ba chính những thay đổi trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu cũng như yêu cầu quản lý đòi hỏi phải có những nghiên cứu đánh giá cũng như đề xuất các giải pháp thực tế giúp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp. Xu hướng hiện nay trên thế giới là sử dụng đa dạng các tiêu chí đánh giá chất lượng hệ thống thông tin

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.