TAILIEUCHUNG - Summary of Phd thesis: The impact of internal auditing quality on earning management at listed companies in Vietnam

IAF, factors measuring IAF quality and impact of factors measuring IAF quality on earnings management at Vietnamese listed companies. | Summary of Phd thesis The impact of internal auditing quality on earning management at listed companies in Vietnam

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.