TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học trong các học viện thuộc Bộ Công an

Luận án nghiên cứu lý luận về quản lý nhà nước đối với đào tạo đại học hình thức vừa học vừa làm để có cơ sở đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo đại học hình thức vừa học vừa làm trong các Học viện thuộc Bộ Công an. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản lý công Quản lý nhà nước về đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học trong các học viện thuộc Bộ Công an BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC THUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC TRONG CÁC HỌC VIỆN THUỘC BỘ CÔNG AN Chuyên ngành Quản lý công Mã số 9 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2019 1 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Công trình được hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 1. Đổi mới công tác quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học tại Học viện An ninh nhân dân Tạp chí Quản lý nhà nước số 243 tháng 4 2016 . 2. Xây dựng đội ngũ cố vấn học tập của hệ vừa làm vừa học Người hướng dẫn khoa học 1. . Ngô Thành Can trong các trường Công an nhân dân Tạp chí Quản lý nhà nước số 268 tháng 5 2018 69. 2. . Lê Minh Hùng 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đào ạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong các trường đại học cao đẳng trong tình hình hiện nay Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay xu Phản biện 1 . hướng Việt Nam và thế giới Học viện Quản lý giáo dục tháng 12 2018 . Phản biện 2 . 4. Cơ hội và thách thức của đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học hiện nay Tạp chí Quản lý nhà nước số 277 tháng Phản biện 3 . 02 2019 . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm Phòng .tầng .nhà Học viện Hành chính Quốc gia Số 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội Thời gian Vào . 1 1 các HVTBCA nói riêng chỉ ra những thành tựu kết quả đạt được các MỞ ĐẦU tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Dựa trên những phân tích đó đồng 1. Tính cấp thiết của đề tài thời căn cứ vào định hướng phát triển giáo dục đại học theo hình thức Trong quá trình phát triển của đời sống kinh tế xã hội và VLVH trong và ngoài lực lượng CAND luận án đề xuất những quan khoa học công nghệ của mỗi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.