TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực đồng bằng sông Hồng

Luận án nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán quản trị ở các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực đồng bằng sông Hồng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị ở các doanh nghiệp đó. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực đồng bằng sông Hồng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ---------- ---------- NGUYỄN THANH HUYỀN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành Kế toán Mã số HÀ NỘI - 2020 Công trình đƣợc hoàn thành tại HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 1. . Đinh Thị Mai 2. TS. Hoàng Văn Tƣởng Phản biện 1 . . Phản biện 2 . . Phản biện 3 . . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại . Vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại Thƣ viện Quốc gia và Thƣ viện Học viện Tài chính MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi ở nước ta tăng lên đáng kể. Sự thống lĩnh thị trường từ các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi nước ngoài trên thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam dẫn tới sự cạnh tranh ngay trên sân nhà của các doanh nghiệp nội địa ngày càng khốc liệt. Khu vực kinh tế đồng bằng sông Hồng là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước. Hiện nay khu vực đồng bằng sông Hồng có 10 tỉnh thành phố. Khu vực này có đầy đủ các loại hình doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi với các quy mô khác nhau. Tuy nhiên kế toán quản trị chưa được chú trọng ở đại bộ phận doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa. Việc tổ chức KTQT phục vụ cho quá trình quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp SXTACN nội chưa có hiệu quả. Điều đó làm hạn chế vai trò của kế toán trong việc cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Thông tin KTQT trong các doanh nghiệp SXTACN nội địa cung cấp chưa thực sự hữu ích cho nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện các chức năng quản những lý do trên tác giả đã chọn đề tài Tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực Đồng bằng Sông Hồng để nghiên cứu.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.