TAILIEUCHUNG - Doctoral thesis summary: Management of bad debts in credit activities of Vietnam joint stock commercial bank for industry and trade

Proposing some scientific and practical solutions to improve the management of bad debts in credit activities of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade from 2020 to 2025. | Doctoral thesis summary Management of bad debts in credit activities of Vietnam joint stock commercial bank for industry and trade

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.