TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu giá trị của progesteron trong chẩn đoán sớm và đáp ứng điều trị nội khoa thai ngoài tử cung

Bài viết trình bày nghiên cứu giá trị của progesteron và β-hCG trong chẩn đoán sớm thai ngoài tử cung, đánh giá mối liên quan giữa nồng độ progesteron, β-hCG với kết quả điều trị nội khoa. | Nghiên cứu giá trị của progesteron trong chẩn đoán sớm và đáp ứng điều trị nội khoa thai ngoài tử cung Tạp chí phụ sản - 12 3 45-49 2014 NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PROGESTERON TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM VÀ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG Nguyễn Thị Diễm Thư Nguyễn Vũ Quốc Huy Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Abstract Mục tiêu nghiên cứu 1. Nghiên cứu giá trị RESEARCH OF PROGESTERON VALUE IN EARLY DIAGNOSIS của progesteron và β-hCG trong chẩn đoán sớm AND RESPONSE TO MEDICAL THERAPY ECTOPIC PREGNANCY thai ngoài tử cung. 2. Đánh giá mối liên quan giữa Objectives 1. To investigate the value of progesteron nồng độ progesteron β-hCG với kết quả điều trị nội and β-hCG in the early diagnosis of ectopic pregnancy. tượng vàphương pháp nghiên cứu Từ 2. To evaluate the relationship between progesteron 5 2012 - 7 2013 tại khoa Phụ Sản BV Trung Ương β-hCG level and medical treatment outcomes. Materials Huế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 161 bệnh amp methods From 5 2012 to 7 2012 at the department nhân nhằm nghiên cứu giá trị của progesteron và of obstetric and gynecology descriptive study on 161 β-hCG trong chẩn đoán sớm thai ngoài tử cung. patients to study the value of progesteron and β-hCG in the Nghiên cứu thuần tập trên 33 bệnh nhân để đánh early diagnosis of ectopic pregnancy. Prospectively cohort giá mối liên quan giữa nồng độ progesteron β-hCG study on 33 patients to assess the relationship between với kết quả điều trị nội khoa. Kết quả Nồng độ progesteron β-hCG for medical treatment results. Results β-hCG trung bình ở nhóm TNTC là 1530 403 9 The average level of β-hCG in ectopic pregnancy group 5371 mUI ml. Nồng độ progesteron trung bình ở was 1530 5371 mIU ml. Average progesteron nhóm TNTC là 5 18 2 07 11 7 ng ml. Các trường levels in ectopic pregnancy group was hợp có nồng độ progesteron lt 5 ng ml tỷ lệ điều ng ml. In cases having progesteron levelsless than 5 ng trị thành công là 100 progesteron gt 15 ng ml ml treatment success .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.