TAILIEUCHUNG - Tình hình phá thai từ 13-22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương 6 tháng đầu năm 2013

Đánh giá hiệu quả của các phương pháp phá thai ba tháng giữa tại BVPSTW 6 tháng đầu năm 2013. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu dựa trên hồ sơ của 311 bệnh nhân tuổi thai từ 13-22 tuần, phá thai tại BVPSTW tháng 1/2013 đến tháng 6/2013. | Tình hình phá thai từ 13-22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương 6 tháng đầu năm 2013 Kế hoạch hóa gia đình Vũ Văn Du Nguyễn Bá Thiết Nguyễn Thị Thanh Huyền Trần Thị Tố Hữu TÌNH HÌNH PHÁ THAI TỪ 13 - 22 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 Vũ Văn Du Nguyễn Bá Thiết Nguyễn Thị Thanh Huyền Trần Thị Tố Hữu Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt WITH GESTATIONAL AGE BETWEEN 13 AND 22 WEEKS AT Mục tiêu Đánh giá hiệu quả của các phương pháp NATIONAL HOSPITAL OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS phá thai ba tháng giữa tại BVPSTW 6 tháng đầu năm Objective To assess the effectiveness of the 2013. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu nghiên methods abortion for second trimester pregnancy cứu hồi cứu dựa trên hồ sơ của 311 bệnh nhân tuổi thai từ in the first 6 months of 2013 at national hospitai of 13-22 tuần phá thai tại BVPSTW tháng 1 2013 đến tháng gynecology and obstetrics . Materials and methods 6 2013. Kết quả Tỷ lệ thành công của phương pháp phá Retrospective study based on records of 311 thai nội khoa là 88 3 ngoại khoa là 94 1 . Tỷ lệ tai biến pregnancy with gestational ages from 13 to 22 weeks chung của các phương pháp phá thai là 1 93 trong who aborted at national hospitai of gynecology đó tỷ lệ tai biến của phương pháp nội khoa là 1 04 và and obstetrics from 01 2013 to 6 2013. Results The của phương pháp ngoại khoa là 5 9 . Tỷ lệ tai biến của success rate of medical abortion method was 88 3 phương pháp nội khoa trên những thai phụ có sẹo mổ tử the surgical method was 94 1 . Complication rate cung là 9 5 . Kết luận Tỷ lệ thành công của 2 phương of abortion methods in this study was 1 93 in pháp phá thai nội khoa và ngoại khoa đều cao p gt 0 05 which medical abortion method was 1 04 surgical tuy nhiên tỷ lệ tai biến ở phương pháp phá thai ngoại methods was 5 9 . The complication rate of medical khoa cao hơn so với phương pháp phá thai nội khoa p methods in women with uterus scar was 9 5 . lt 0 01 . Conclusions The success rate of the two methods Từ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.