TAILIEUCHUNG - Đề thi đáp án toán lớp 10 tham khảo 3

Tham khảo tài liệu 'đề thi đáp án toán lớp 10 tham khảo 3', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOAN THPT BÌNH ĐỊNH NAM HOC 2008- 2009 Ngày thi 30 06 2008 - Thời gian làm bài 120 phút Câu 1. 1 điểm a So sanh Ợ25 - 9 va V25 -5 9 b Tính gia trị biểu thức 1 1 A ----i --ĩ 2 V5 2-V5 Càu 2. 1 5 điểm Giai phứơng trình 2x2 3x - 2 0 Càu 3. 2 điểm Theo kế hoạch một đội Xể vận tai can chơ 24 tấn hang đến một địa điểm quy định. Khi chuyển chơ thì trong đội cộ hai Xể phai điểu đi lam viểc khac nển moi Xể con lai cua đội phai chơ thểm một tấn hang. Tính S ố Xể cua đội luc đau. Câu 4. 3 5 điểm Cho đường tròn tam O đường kính BC 2R A la điểm chính giữa cua cung BC. 1 Tính diển tích tam giac ABC thểò R. 2 M la điểm di đòng trển cung nhò AC M A va M C . Đường thang AM cat đường thang BC tai D. Chững minh rang a Tích khòng đòi. b Tam đường tròn ngòại tiếp tam giac MCD luòn nam trển mòt đường thang cô định. Câu 5. 1 điểm Chò - 1 x 1. Hay tìm gia trị lờn nhất cua biểu thưc y - 4 x2 - x 1 2x-1 bo dév th 1 q chu én . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bái Van Ch GIẢI ĐÊ THI VÀO LỚP 10 MON TOAN THPT BÌNH ĐỊNH NAM HOC 2008 - 2009 - Ngày 30 06 2008 Thời giàn làm bài 120 phút Càu 1. 2 điềm à So sành ự25-9 và V25-ựõ Ta có 725 - 9 716 4 V25 -7Õ 5 - 3 2. b Tính già trị biểu thức Ả 2 75 2 -75 Càu 2. 1 5 điềm Giải phứờng trình 2x2 3x - 2 0 Ta có A 9 25 0 Phương trình có hai nghiệm phan biệt Càu 3. 2 điềm Tính sô xe luc đẩu củà đội xe vàn tài Gói só xệ vận tai lúc đâ u cua đói xệ la x x 6 N x 2 . Só xệ lúc sau la x - 2 xệ . Từ điểu kiện bai tóán ta có phương trình 24 24 . - 4- - 24 ĩ x 6 N x 2 x - 2 x o x2 - 2x - 48 0 A ĩ 48 49 0 Phương trình có hai nghiệm A xi ĩ - 7 - 6 0 lóai x2 ĩ 7 8 chón Vạy só xệ luc đa u la 8 chiệc. Càu 4. 3 5 điềm 1 Tính Sảbc 45 1350 E BỌ. E. THi ĩ 0 chuyển 2 Bùi Văct Ch Vì A là điểm chính giữa cua cung BC cua đường tròn O nên AO BC tai O. 1 1 Ta cò Sabc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    39    1    03-08-2021