TAILIEUCHUNG - Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp: quy trình thu chi

Quy trình & chứng từ - Phiếu đề nghị - Bản giải trình - Phiếu chi - Phiếu giao nhận/ phiếu nhập kho - Hoá đơn (nhận từ người bán) Một số rủi ro thường gặp & Cơ chế kiểm soát tương ứng - Không đáp ứng nhu cầu chi trả khi đến hạn/sử dụng kém hiệu quả số dư tiền KS: + Kế hoạch tiền mặt cân đối các khoản thu chi + Kế hoạch cân đối nhu cầu sử dụng ngoại tệ + Ký quỹ/các nghiệp vụ tương lai - Ghi chép, báo cáo đầy đủ số dư. | Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp quy trình thu chi Quy trình chứng từ - Phiếu đề nghị - Bản giải trình - Phiếu chi - Phiếu giao nhận phiếu nhập kho - Hoá đơn nhận từ người bán Một số rủi ro thường gặp Cơ chế kiểm soát tương ứng - Không đáp ứng nhu cầu chi trả khi đến hạn sử dụng kém hiệu quả số dư tiền KS Kế hoạch tiền mặt cân đối các khoản thu chi Kế hoạch cân đối nhu cầu sử dụng ngoại tệ Ký quỹ các nghiệp vụ tương lai - Ghi chép báo cáo đầy đủ số dư tiền KS Phân nhiệm kế toán - thủ quỹ - duyệt chi Đối chiếu số dư tiền trên sổ sáh với số phụ ngân hàng Đối chiếu sổ kế toán với sổ quỹ Các cơ chế phát hiện rủi ro - Các báo cáo về các biến động bất thường Các khoản chi số tiền lớn Các khoản chi có nội dung bất thường Thâm hụt ngân quỹ - Phân tích biến động lãi tiền gửi - Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiền mặt Cơ chế phê duyệt Phân cấp uỷ quyền duyệt chi Một số rủi ro thường gặp Cơ chế kiểm soát tương ứng - Rủi ro bị mất cắp lạm dụng tiền mặt KS Hạn chế tiếp cận khu vực tiền mặt Hạn chế các nghiệp vụ dùng tiền mặt chi bằng tiền ngân hàng Khống chế số dư tiền mặt ở mức cho phép Kiểm quỹ định kỳ bất thường Phê duyệt các khoản chi tiền mặt - Chi tiền không đúng mục đích KS Đăng ký chữ ký phê duyệt các khoản chi tiền ngân hàng Các khoản chi phải có chứng từ đầy đủ trước khi được phê duyệt Đóng dấu ĐÃ CHI vào chừng từ Rủi ro của quy trình - Chi không đúng Chi không đúng nhu cầu không cần chi cũng chi lãng phí Chi quá nhiều nhưng thực sự khoản chi thì không nhiều mất cắp biển thủ . Chi nhiều và trong thời gian dài làm cho tiền của công ty bị lạm dụng - Chi không đủ không đủ tiền để chi trong khi nhu cầu chi rất bức thiết - Chi không kịp thời - Người thực hiện chi báo cáo láo ngụy tạo chứng từ - Việc ghi nhận và báo cáo của kế toán về tình hình chi tiêu không đạt mục tiêu đề ra Cơ chế kiểm soát - Phê duyệt - Sử dụng mục tiêu - Bất kiêm nhiệm - Bảo vệ tài sản - Đối chiếu - Báo cáo bất thường - Kiểm tra theo dõi - Định dạng trước Chức năng của quy trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN