TAILIEUCHUNG - Thuyết trình môn Quản trị văn phòng: Quản trị thông tin

Thuyết trình môn Quản trị văn phòng: Quản trị thông tin giúp bạn nắm bắt khái niệm, đặc điểm Quản trị thông tin, vai trò của thông tin trong quản trị, phân loại thông tin, phân loại theo chức năng của thông tin,. Cùng tham khảo nhé. | Bài thuyết trình Môn Quản trị văn phòng thuyết Company Logo Khái niệm Quản trị thông tin Quản trị thông tin là việc một tổ chức sử dụng các phương thức để lập kế hoạch, tập hợp, tạo mới, tổ chức, sử dụng, kiểm soát, phổ biến và loại bỏ một cách hiệu quả các thông tin của tổ chức đó. Các thông tin này bao gồm cả các bản ghi đã được cấu trúc lẫn thông tin chưa được cấu trúc. Company Logo Quản trị thông tin Đặc điểm Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển Thông tin có tính tương đối Thông tin có tính định hướng Mỗi thông tin đều có vật mang tin và lượng tin Vai trò của thông tin trong quản trị Company Logo Tăng thêm giá trị các dịch vụ cung cấp tới khách hàng. Nhanh chóng xử lý công việc được giao, giải quyết công việc khoa học và hiệu quả. Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động; Giảm chi phí trong quá trình họat động và cung cấp dịch vụ; Đổi mới quá trình họat động trong nội bộ và cung cấp dịch vụ cho bên .