TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12588-1:2018

TCVN 12588-1:2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 71 Bê tông, bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia dùng cho vữa và bê tông không có cốt thép sử dụng cát biển và nước biển. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12588-1 2018 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12588-1 2018 PHỤ GIA DÙNG CHO VỮA VÀ BÊ TÔNG SỬ DỤNG CÁT BIỂN VÀ NƯỚC BIỂN - PHẦN 1 YÊU CẦU KỸ THUẬT Additives for motar and concrete used seasand and seawater - Part 1 Specifications Lời nói đầu TCVN 12588-1 2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC 71 Bê tông bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 12588 2018 Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển bao gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 12588-1 2018 Phần 1 Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 12588-2 2018 Phần 2 Phương pháp thử. PHỤ GIA DÙNG CHO VỮA VÀ BÊ TÔNG SỬ DỤNG CÁT BIỂN VÀ NƯỚC BIỂN - PHẦN 1 YÊU CẦU KỸ THUẬT Additives for motar and concrete used seasand and seawater - Part 1 Specifications 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia dùng cho vữa và bê tông không có cốt thép sử dụng cát biển và nước biển sau đây gọi là phụ gia . 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các bản sửa đổi bổ sung nếu có . TCVN 12588-2 2018 Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển - Phương pháp thử 3 Thuật ngữ định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ định nghĩa sau. Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển additives for motar and concrete used seasand and seawater Hỗn hợp các hợp chất hóa học có khả năng cố kết muối của cát biển và nước biển dựa theo cơ chế sét hấp phụ được sử dụng trong chế tạo vữa và bê tông không có cốt thép để đảm bảo khả năng dính kết và chống xâm thực bê tông và vữa. 4 Yêu cầu kỹ thuật Yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia Yêu cầu kỹ thuật của phụ gia được quy định trong Bảng 1. Bảng 1 - Yêu cầu về tính chất lý hóa của phụ gia Tên chỉ .