TAILIEUCHUNG - Một số tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng

Môn học thủy khí động lực ứng dụng, còn được gọi là cơ học chất lỏn ứng dụng hay gọi một cách gần đúng là thủy lực. Đối tượng nghiên cứu của môn học là chất lỏng. Chất lỏng ở đây hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm chất lỏng ở thể nước – Chất lỏng không nén được ( Khối lượng riêng không thay đổi ) và chất lỏng ở thể khí – Chất lỏng nén được | Kỹ thuật thuỷ khí CHƯƠNGI MỘT số TÍNH CHẤT VẬT LÝ cơ BẢN CỦA CHẤT LỎNG 1-1. ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúư MÔN HỌC. ÚNG DỤNG. tượng Môn học Thuỷ khí đông lực ứng dụng còn được gọi là Cơ học chất lỏng ứng dụng hay gọi môt cách gần đúng là Thuỷ lực. Đối tượng nghiên cứu của môn học là chất lỏng. Chất lỏng ở đây hiểu theo nghĩa rông bao gồm chất lỏng ở thể nước - Chất lỏng không nén được Khối lượng riêng p không thay đổi và chất lỏng ở thể khí - Chất lỏng nén được Khối lượng riêng thay đổi p const . Để tiện cho việc nghiên cứu cũng như theo sự phát triển của khoa học người ta chia chất lỏng thành chất lỏng lý tưởng hay là chất lỏng không nhớt và chất lỏng thực còn gọi là chất lỏng nhớt đô nhớt LI 0 . Chất lỏng tuân theo quy luật về lực nhớt của Niu-Tơn là chất lỏng Niu-Tơn. Còn những chất lỏng không tuân theo quy luật này người ta gọi là chất lỏng phi Niu-Tơn như dầu thô chẳng hạn. Thuỷ khí đông lực nghiên cứu các quy luật cân bằng và chuyển đông của chất lỏng. Thông thường trong giáo trình người ta chia thành ba phần - Tĩnh học chất lỏng nghiên cứư các điều kiện cân bằng của chất lỏng ở trạnh thái tĩnh. Chương 1 Mở đầu - 3 - Kỹ thuật thuỷ khí - Động học chất lỏng nghiên cứu chuyển động của chất lỏng theo thời gian không kể đến nguyên nhân gây ra chuyển động. - Động lực học chất lỏng nghiên cứu chuyển động của chất lỏng và tác dụng tương hỗ của nó với vật rắn. Cụ thể là phải giải 2 bài toán cơ bản sau đây 1. Xác định sự phân bố vận tốc áp suất khối lượng riêng và nhiệt độ trong chất lỏng. 2. Xác định lực tác dụng tương hỗ giữa chất lỏng và vật rắn xung quanh nó. Vị trí của môn học nó là nhịp nối giữa những môn khoa học cơ bản Toán Lý. với những môn kỹ thuật chuyên ngành. 2. Phương pháp nghiên cứu - Dùng 3 phương pháp sau đây - Lý thuyết Sử dụng công cụ toán học chủ yếu như toán giải tích phương trình vi phân. Chúng ta sẽ gặp lại các toán tử vi phân quen thuộc như gradient --- dp - dp y dp gradp i j k-y-dx dy dz divergent rotor Toán tử Laplas rotv divv dv x dvy

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN