TAILIEUCHUNG - CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Trong hoạt động quản lí nhà nước, để phát triển đúng hướng, phát triển nhanh mạnh, bền vững bất kì ngành nào, lĩnh vực nào, nhà nước cần tiến hành xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược của ngành và lĩnh vực đó. | môi trường nước ta vẫn tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đã đến mức báo động: đất đai bị xói mòn, thoái hoá; chất lượng các nguồn nước suy giảm mạnh; không khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có quy hoạch; đa dạng sinh học bị đe doạ nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch ở nhiều nơi không bảo đảm. Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, quá trình đô thị hoá, sự gia tăng dân số trong khi mật độ dân số đã quá cao, tình trạng đói nghèo chưa được khắc phục tại một số vùng nông thôn, miền núi, các thảm hoạ do thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu đang tăng, gây áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường ); để có phương hướng và tạo điều kiện trong quá trình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có hiệu quả, Đảng ra Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN