TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 16

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học - cao đẳng môn toán năm 2011 - đề số 16', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường Lương thế Vinh -Hà nội. Đề thi thử ĐH lần I . Môn Toán 180 PHẦN BẮT BUỘC. CÂU 1. 2 điểm Cho hàm số y 2x -1 x 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số . 2. Tìm tọa độ điểm M sao cho khoảng cách từ điểm I -1 2 tới tiếp tuyến của C tại M là lớn nhất . CÂU 2. 2 điểm . 1. Giải phương trình 2sin2 x - sin2x sin x cos x -1 0 . 2. Tìm giá trị của m để phương trình sau đây có nghiệm duy nhất log0 5 m 6 x log2 3 - 2 x - x2 0 CÂU 3 . Iđiểm Tính tích phân I f 24 - x dx. 1 x CÂU 4. 1 điểm . Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB BC CD đôi một vuông góc với nhau và AB BC CD a. Gọi C và D lần lượt là hình chiếu của điểm B trên AC và AD. Tính thể tích tích tứ diện ABC D CÂU 5. 1 điểm Cho tam giác nhọn ABC tìm giá trị bé nhất của biểu thức S cos3A 2cos A cos2B cos2C. PHẦN Tự CHỌN thí sinh chỉ làm một trong hai phần A hoặc B Phần A CÂU 6A. 2 điểm . 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A 1 1 B -2 5 đỉnh C nằm trên đường thẳng x - 4 0 và trọng tâm G của tam giác nằm trên đường thẳng 2x - 3 y 6 0. Tính diện tích tam giác ABC. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d và d lần lượt có phương trình d x y 2 z và d x2 y - 3 z 5. - 1 2 -1 Chứng minh rằng hai đường thẳng đó vuông góc với nhau. Viết phương trình mặt phẳng đi qua d và vuông góc với d z 0 0 1 2 i n .- z Tn CÂU 7A. 1 điểm lính tong S Cn -2Cn 3Cn -4Cn - -1 n 1 C n Phần B. CÂU 6B. 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A 2 -1 B 1 - 2 trọng tâm G của tam giác nằm trên đường thẳng x y - 2 0. Tìm tọa độ đỉnh C biết diện tích tam giác ABC bằng 13 5 . 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d và d lần lượt có phương trình d x y 2 z và d x2 y - 3 z 5. -1 2 -1 Viết phương trình mặt phẳng đi qua d và tạo với d một góc 300 CÂU7B. 1 điểm Tính tổng S C0 2C 3C2 n 1 CnB 1 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN. CÂU 1. 1. Tập xác định x -1. 2x -1 3 3 y ì 2 . 1 y 1 2 x 1 x 1 x 1 Bảng biến thiên Tiệm cận đứng x -1 tiệm cận ngang y 2 x í . _ 3 ì .-A A . 2. NếuM x0 2-- - I e C thì tiếp .