TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Là các nội dung công việc mà người làm thủ tục hải quan và nhân viên hải quan phải thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đối tượng làm thủ tục hải quan khi xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá báo với hải quan cửa khẩu về tình hình đối tượng xuât-nhập khẩu theo quy định của cơ quan hải trình đối tượng làm thủ tục hải quan tại địa diểm và thời gian qui định để cơ quan hải quan kiểm tra | Bùi Hoàng Đại Đoàn Văn Nghiêm Huỳnh Như Thanh Tâm Bùi thị Phương Dung Nguyễn Hoàng Trọng Thắng Phan Thị Phương Thanh Lê Đức Thịnh I > Thủ tục Hải quan thông thường II > Khái quát về thủ tục Hải quan điện tử III >Trình tự tiến hành thủ tục Hải quan điện tử IV >Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng Hải quan điện tử V > Tính vượt trội của thủ tục Hải quan điện tử so với thủ tục Hải quan thông thường Thủ tục Hải quan: Là các nội dung công việc mà người làm thủ tục hải quan và nhân viên hải quan phải thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đối tượng làm thủ tục hải quan khi xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức ,cá nhân. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan Nguyên tắc chung về thủ tục hải quan: Khai báo với hải quan cửa khẩu về tình hình đối tượng xuât-nhập khẩu theo quy định của cơ quan hải quan. Xuất trình đối tượng làm thủ tục hải quan tại địa diểm và thời gian qui định để cơ quan hải quan kiểm tra. Chấp hành quyết định giải quyết của cơ quan hải quan và thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan. Khai báo hải quan Tiếp nhận, xử lý thông tin, áp thuế (tính thuế) Kiểm tra và thông báo thuế Nộp thuế và thông quan 2) Tiếp nhận ,xử lý hồ sơ: Hồ sơ bao gồm : 1. Chứng từ phải nộp: Tờ khai hàng hóa xuất khẩu: 2 bản chính Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc giấy tờ có giá trị tương đương hợp đồng: 1 bản sao Hóa đơn thương mại(nếu hàng hóa thuộc diện chịu thuế): 1 bản chính Vận tải đơn: 1 bản loại copy 2. Chứng từ phải nộp thêm đối với trường hợp sau: Phiếu đóng gói đối với hàng hóa đóng gói không đồng nhất: 2 bản chính. Giấy phép xuất-nhập khẩu: 1 bản chính(nếu xuất nhập khẩu 1 lần).Văn bản này sử dụng nhiều lần thì nộp bản sao ,xuất trình bản chính. Hợp đồng xuất-nhập khẩu ủy thác: 1 bản sao. Tờ khai trị giá hàng Nhập khẩu( đối với trường hợp quy định hàng thuộc diện phải khai tờ khai giá trị): 2 bản chính. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa( C/O)(đối với trường hợp quy định nộp): 1 bản chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN