TAILIEUCHUNG - Quyết định 2447/2019/QD-UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 2447/2019/QD-UBND về việc phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; | Quyết định 2447/2019/QD-UBND tỉnh Bắc Kạn ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 2447/QĐ­UBND Bắc Kạn, ngày 05 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Thông tư số: 35/2014/TT­BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai; Căn cứ Thông tư số: 60/2015/TT­BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; Căn cứ Thông tư số: 20/2018/TT­BTNMT ngày 08/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số: 1314/QĐ­UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Dự án Điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Bắc Kạn; Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 367/TTr­STNMT ngày 25/11/2019, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    174    0    24-09-2023
126    186    1    24-09-2023
287    187    0    24-09-2023
3    182    0    24-09-2023
170    185    1    24-09-2023
23    182    1    24-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.